Duchovní okénko

Satja das: Hledání

4. května 2015 v 18:01 | čajovna
Každý člověk je svým způsobem na cestě. Mnoho lidí hledá své uplatnění ve společnosti prostor k seberealizaci nebo jenom obyčejné lidské štěstí. Moderní doba však klade stále větší nároky na úspěch téměř ve všech oblastech našeho života. Někteří z nás proto pociťují nejistotu a obavy a příliš mnoho změn na nás působí spíše chaoticky a depresivně.
Hledáme proto úlevu v různých alternativních systémech jako je jóga, reiki, léčitelství nebo některá náboženská uskupení. Současné duchovní organizace však neposkytují hledajícímu
na cestě příliš mnoho prostoru k seberealizaci. Namísto toho se nabízí důvěřivcům zázračné uzdravení, získávání mystických schopností, rychlé zbohatnutí a podobně. Naneštěstí však tito darebáci nevědí nic o skutečném duchovním poznání a jenom vydělávají na lidské nevědomosti, důvěřivosti a neštěstí.
Živá bytost se ale narodila do tohoto světa, aby se duchovně rozvíjela. Aby ve svém dosavadním stavu existence udělala pokrok a postoupila o stupeň dál k vytčenému cíli. To je skutečný úkol každé živé bytosti v tomto světě. Naneštěstí většina tzv. civilizovaných lidí dnes neví, jaké jsou jejich povinnosti. Domnívají se, že jejich povinností je vydělávání peněz, ochrana majetku, příslušnost k národu, plození dětí či úspěch v podnikání. Proti svojí vůli jsou tak vtahovány hlouběji a hlouběji do koloběhu nejrůznějších činností, ze kterých není úniku.
Původní postavení živé bytosti je však čistě duchovní, ale vzhledem k našemu odvěkému vztahu s hmotou je toto postavení znečištěno hmotným prostředím. Z tohoto hmotného prostředí je možné se vymanit aplikováním duchovních principů a zásad do našeho každodenního života.
Na své cestě za poznáním se však poutník setkává s nedokonalostmi našeho života. Tyto nedokonalosti jsou vyjádřeny v pojmech jako je nemoc, stáří, smrt a zrození. Čtyři nedokonalosti jsou materialistického charakteru a proto spadají do kategorie zvané májá, nebo-li iluze. Tyto čtyři nedokonalosti tvoří hlavní zbraně máji.
Další její zbraně jsou například vášeň, nevědomost a dobro. Tento faktor, totiž májá, je ze
všech nedokonalostí nejhůře ovladatelný. Bylo mnoho poutníků, kteří tomuto faktoru podlehli a stali se z nich společníci máji.
Co je to ta májá? Májá znamená iluzi.
Iluze je, že se snažíme ovládnout hmotnou přírodu, ačkoliv jsme ve skutečnosti spoutáni jejími přísnými zákony. Když se sluha snaží uměle napodobovat všemocného pána, říká se, že jedná pod vlivem iluze, nebo naprosté zmatenosti. S tímto znečištěným pojetím života se všichni snažíme vykořisťovat zdroje hmotné přírody, ale ve skutečnosti se stále více zaplétáme do spletitosti přírodních zákonů. Tento iluzorní zápas s hmotnou přírodou lze okamžitě zastavit, když obnovíme svůj vztah s duchovním světem. Duchovní vědomí není nějaké umělé klamání mysli. Je to přirozená, původní energie každé živé bytosti. Toto poznání v nás začne ožívat, když slyšíme transcendentální zvukovou vibraci.
Prostřednictvím meditace můžeme pocítit transcendentální extázi pocházející z duchovní úrovně. Jakmile se člověk dostane na tuto duchovní úroveň, překoná úroveň smyslů, mysli a inteligence, je na transcendentální úrovni. Mantry, které používáme pochází přímo z duchovního světa a tyto zvukové vibrace překonají všechny nižší úrovně vědomí - smyslovou, mentální a intelektuální. Proto není třeba rozumět slovům mantry, spekulovat nebo se snažit nějak intelektuálně přizpůsobit pro zpívání. Mantry pramení přímo z úrovně čisté duchovní existence a každý se může zúčastnit jejího zpívání.
Hmotná energie, zvaná májá, je jednou z mnoha energií a my, živé bytosti, jsme také energie. Živé bytosti jsou nadřazené hmotné energii. Když je vyšší energie ve styku s nižší energií, nastane neslučitelná situace, když je však vyšší energie ve styku s nejvyšší energií, živá bytost dosáhne svého přirozeného, šťastného postavení.
( Základní přednáška na téma Duchovní hledání, seminář.)

Poznámka: O podrobnější informace o naší víře si můžete napsat do čajovny: cajovnaprozeny@centrum.cz

Samhain

31. října 2014 v 6:50 | čajovna

Samhain nejčastěji oslavujeme 31. října - 1. listopadu.
Původně šlo o keltský svátek, název pochází ze staroirského samain [so:in] a znamená v keltštině listopad. Keltové dělili rok na dvě období - světlou a temnou část. Listopad byl počátkem temné poloviny roku. Samhain pro Kelty také znamenal konec starého a začátek nového roku.
Z astronomického hlediska je Samhain tzv. "čtvrtící den" - tedy den v půli mezi rovnodenností a slunovratem.
Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých Věřilo se, že v tento čas se mohou duše zesnulých vrátit zpět a procházet se mezi živými a naopak živí mohou navštívit podsvětí.
Tomu se přizpůsobovaly i zvyky. U večeře se prostíralo i pro zesnulé příbuzné, u kterých se čekalo, že přijdou rodinu navštívit. Zapálená svíčka za oknem (často ve vyřezané řepě) měla duším posvítit na cestu a zároveň odehnat odehnat zlé duchy. Pro uklidnění duchů mělo sloužit i jídlo za dveřmi. Zlé duchy měly vystrašit a odehnat také hrozivé kostýmy (staré cáry, pomalovaný obličej), do kterých se lidé o tomto svátku oblékali.

Když byla na začátku 1. stol.n.l. keltská území dobyta Římany, začaly se prolínat keltské a římské zvyky, a ke svátku Samhain se začal slavit i konec úrody (v tomto období končí zemědělský cyklus). K symbolům Samhainu přibylo obilí a ovoce. Podle tradice to, co nebylo sklizeno do Samhainu, už nepatřilo lidem a zůstalo na polích pro víly, ptáky a jiná zvířata.
Typické rituály Samhainu začínaly za soumraku 31. října a pokračovaly po tři dny. V mnoha vesnicích probíhalo velké hodování následované zapalováním ohňů. Praktickým důvodem pro pořádání hostiny byla možnost naposledy se pořádně najíst před příchodem zimy.
Irští emigranti přivezli v 19. století své zvyky s sebou do Ameriky, kde se postupně proměnily v současné oslavy Halloweenu - lucerničky pro mrtvé z tuřínů, řepy nebo brambor se proměnily na dekorační vyřezávané dýně (dýně byly větší a lépe se vyřezávaly), do strašidelných kostýmů se převlékají především děti a chodí v nich koledovat od domu k domu.


Církev ve snaze zbavit se pohanských zvyků vytvořila pro období Samhainu nový svátek - svátek Všech Svatých (anglicky All Hallows' Day, předvečer byl nazýván Hallow Eve, z toho vzniklo pozdější Halloween), u nás známý jako dušičky. Lidé však často slavili svátky oba, v 16. století pak prolnuly v jeden.
Vliv křesťanství do oslav přinesl nové lidové pověsti - v předvečer Všech svatých se už po zemi neprocházeli jen mrtví, ale přidávali se k nim i skřítkové, víly, démoni a sám Ďábel.
Samhain je časem přechodu. Země se chystá na zimní odpočinek a podobně se i my připravujeme na cestu temnou částí roku. Samhain je časem, kdy přemítáme a vzpomínáme na předky a milované, kteří odešli před námi. Věnujme čas uctění svých předků a poděkujme jim za jejich dědictví. Můžeme jim poslat svou lásku, přinést dary a obětiny nebo jednoduše zapálit svíčku.
Temná část roku je vhodná k sestupu do svého nitra, odpočinku, načerpání sil nebo nalezení cesty duše.

Dívalí: Svátek světel

23. října 2014 v 5:57 | čajovna


Díválí, známé také jako Dípávalí, neboli Svátek Světel, zahajuje začátek hinduistického Nového roku. Slaví se 15. dne hinduistického měsíce kártiky (říjen/listopad). Oslavy svátku Díválí trvají pět dní. Součástí oslav je oheň a světlo.
Svátek Dívalí, který se slaví v říjnu nebo listopadu ,má pro Indy stejný význam, jako pro nás Vánoce. Původně čistě náboženský svátek (doslova Svátek světel) se oslavoval zapalováním lampiček, nyní se ke všudypřítomným světýlkům přidalo i vzájemné obdarovávání se. Je tedy jasné, že před Dívalí panuje nákupní horečka a obchodníci přemýšlejí, jak ji ještě podpořit. A to se udělá nejlépe tak, že se vymyslí něco nového. Jako terč těchto experimentů se přímo nabízí sárí - neb snad každá Indka si pro tuto příležitost pořizuje (anebo dostává) nějaké opravdu exkluzivní sárí. Ale co vymyslet nového, když už tu snad všechno bylo? Sárí utkané z 50 000 barev má ve skříni snad každá a nad pávy, slony či propracovanými figurálními motivy už ani pes neštěkne (nebo spíš kráva nezabučí)?

Dívalí trvá pět dní. První den je věnován rituální koupeli, očistě a přípravě na celé sváteční období. Čistota těla zde symbolicky představuje čistotu obecně. Čistotu mysli, jejích obsahů a z nich pak vyplývajícího konání a jednání. Santóša, první nijama. Bez čistoty není duchovní cesty. Není-li přítomna čistota, jakékoliv dosažené výsledky cesty jsou ihned ztraceny. Etická čistota každého z nás vytváří určité vnitřní prostředí, které zahrnuje otevřenost, empatii, pokoru, ochotu naslouchat a neulpívání na starém, známém.

Teprve s čistou myslí je možné přejít k přípravě nástrojů, které jsou nám na cestu dány. Tím nejvzácnějším darem a nástrojem pro naši duchovní pouť je tělo. Když Kršna přemohl démona Naraku a vrátil se z boje zpět, bylo jeho tělo masírováno vonnými oleji. Kršnův příběh je o dívalí připomínán a druhý den tohoto svátku je proto zasvěcen masážím a jakékoliv jiné péči o tělo. Fyzické tělo je základnou naší existence, je tou částí, se kterou umíme pracovat, na kterou umíme působit, která umožňuje většinu z našeho konání. A proto s ním v józe začínáme. Proto se snažíme nejrůznějšími technikami o jeho očistu, správnou výživu, o jeho ozdravení a následné uchování stavu zdraví. Není-li tělo zdravé a v harmonii, kulhá často i naše mysl. Při nejmenším tím, že pak celá pozornost je upřena na onu nefunkční nebo špatně fungující část těla. Tělo trpí a s ním trpí celý člověk. Je pravda, že pouze fyzické zdraví a kondice nám nezajistí stav harmonie na všech ostatních úrovních, ale je pro něj velmi dobrým předpokladem.Je-li tělo připraveno, přichází na řadu nejslavnostnější část dívalí. Tou je třetí den, zasvěcený bohyni Lakšmí. Lakšmí je matka dávající nám vše, co potřebujeme k životu a štěstí v něm. Materiální základnu, lásku, mateřskou péči a impuls a sílu k postupu správným směrem. Lakšmí je perzonifikací té síly, která nás vede k vyšším úrovním vědomí. Ty koláčky a penízky, které nabízí na většině obrazů, nejsou vyjádřením pouze materiální prosperity, ale i podmínek umožňujících duchovní růst. V tento den si Indové obléknou nové šaty a účastní se obřadu (púdža), jehož cílem je požádat Lakšmí o blaho, prosperitu a vítězství dobra nad zlem nejen pro sebe, ale pro všechny živé bytosti na tomto světě. Dobro, o které zde žádáme, je dobrem univerzálním, dobrem, které umožňuje duchovní růst bytosti; dobro, které jím samo je a které odstraňuje veškeré překážky tohoto růstu (šivam). Všichni živí tvorové jsou podle Indů na duchovní cestě a všichni mají určitou úroveň vědomí. Lakšmí je žádána, aby všem živým tvorům na jejich cestě k vyšším úrovním vědomí byla ochránkyní a vůdcem.

Čtvrtého dne dívalí si Indové připomínají správnost, spravedlnost a pravdivost (satjam). Pravdivost, jedna ze zásad jamy, není pouhou osobní pravdou, ale vyjádřením harmonie s vyšším řádem věcí, proto ji můžeme vyjádřit i slovy správnost či spravedlnost. Púdža, která se provádí v tento den svátku, to připomíná. Navazuje tak na příběh z Rámájány, kdy opičí král Hanumán oddaně pomáhá spravedlivému králi Rámovi v boji proti démonu Rávanovi, který mu unesl ženu. Pro stavbu mostu na Šrí Lanku, kde démon sídlí a Rámovu manželku Sítu zadržuje, jsou použity kameny, skály a hory, které vytvoří most od pevniny až na ostrov. Hanumán a jeho opičí vojsko přinesou tolik materiálu na stavbu mostu, že část jej zůstává ležet nepoužitý na březích pevniny. Božstvo hor je rozezleno takovým chováním a narušením řádu věcí. Je třeba jej púdžou požádat o prominutí, že nebylo postupováno správně. Hory, které nebyly použity, nebyly vráceny na své místo. Jakkoliv je Hanumán prototypem oddaného Rámova přítele, tímto opomenutím porušil věčný řád věcí. Čtvrtý den dívalí je tak zasvěcen napravování starých chyb, uvádění věcí v řád, uvědomění si a pravdivému přiznání si svých chyb a omylů.

Poslední, pátý den svátku je ve většině indických domácností rodinnou slavností. Lidé se navzájem navštěvují, přijíždějí příbuzní ze vzdálenějších vesnic a obydlí i všichni se pro tuto příležitost zdobí. Na dveřích domácností se věší mangové listy, ženy oblékají nová sárí a svá chodidla a dlaně si zdobí kresbami obrazců červenou hennou. Všude visí malé olejové lampičky a ve větších městech nebo v bohatších vrstvách se v poslední době uplatňuje i ohňostroj. Světla, obrazce, květy, krásné ženy. Do života vstupuje krása (sundaram) a je uctívána a respektována stejně jako předcházející dny čistota, tělo, dobro a pravdivost či spravedlnost.

Jeden z nejmalebnějších svátků Indie končí. Lidé si připomněli, že s vnitřní čistotou mohou i v dobách největších temnot před sebou vidět světélko naděje a dospět tak k poznání své pravé podstaty. Mantra Óm satjam, šivam, sundaram jim připomene jednu z velkých hinduistických trojic - pravda, dobro a krása. Jejich všední dny jsou tak naplněny vědomím vlastního místa v celku, který každého z nás přesahuje, ale který je nám zároveň domovem, matkou či otcem. Tajemno, radost a společné sdílení všech předcházejících rituálů naplní duši člověka prožitkem sounáležitosti s ostatními, ale i s tím, co je naší kolébkou i cílem celé duchovní cesty. A tak si popřejme spolu s hinduisty Happy diwali! neboli šťastné dívalí!


Nemoc jako dar

6. září 2014 v 23:30 | B.Hejný
Na festivalu Miluj svůj život mne zaujala tato přednáška od Heleny Zelenkové: Nemoc jako dar.

Zatím tento svět nemůže být bez nemocí, protože by se lidé přestali vyvíjet. Léčba by však měla zahrnovat všechny složky člověka - tělo, duši i ducha. Skrze zdravé vědění by mělo dojít ke změně jednání. Skrze naslouchání duši čili srdci se ozdravný proces velmi urychlí.
Aby uzdravení mohlo být trvalého rázu, je třeba začít žít svůj život dle duchovních zákonů. Pak pro vás svět zkrásní, život vás začne více hladit, protože už nebudete muset podstupovat tak náročné zkoušky třeba formou nemoci, úrazu či jiných tragédií.
Nemoc je jako projev nejvyššího dobra a lásky, když už to s lidmi jinak nejde.
Přemýšlejte a snažte se vždy jednat tak, abyste byli světlem pro lepší budoucnost. Jako se říká v jedné modlitbě, aby jste se snesli nebe na zemi. Učte se znovu si vážit si sami sebe a nepohrdat druhými. Neponižujte ostatní jen proto, abyste mohli vyniknout. Uznejte zákony přírody, abyste se mohli propracovat k zákonům duchovním. Zkoumejte kvalitu vašeho charakteru a přiznejte si, kde se vám nedostává obyčejné lidské slušnosti a ohleduplnosti. Nakládáte smysluplně se svými schopnostmi nebo je necháváte ležet ladem? Jste ihned naštvaní a neteční vůči radě a snaze vám pomoci od moudřejších? Ztratili jste touhu zkrášlovat vaši
duši a vytvářet tak krásu na zemi? Změňte to. Lidské chybování je možno dnes napravit hlavně nemocí. Není to trest, ale většinou poslední příležitost nápravy toho, co dotyčný způsobil svým nezodpovědným chováním sobě nebo ostatním. Protože člověk není propojen se svou duší, leckdy při nemoci nebo ztrácí chuť žít, protože tělo samo nemá schopnost ochreny.
Nepokazte si svou lehkomyslností a nevědomostí svůj další vývoj. Nemusíte se znovu narodit v Evropě, kde si lidé hrají na krizi. Můžete se narodit do Afriky, kde nebudete mít co jíst a píst a jako dítě s nafouklým bříškem ještě dnes zemřete hlady. Říkáte si nespravedlnost?
Ne, odčinění karmy, tzn. následku předchozího nepochopení smyslu života. Tento život je pouze jedna ze zastávek na vaší dlouhé pouti. Vaším přičiněním to však může být i konečná před návratem domů. Celá společnost je zabřednutá do hmoty tzn. úplně odcloněna od intuice a vlastního pocitu. Nesnaží se totiž vůbec o rozvoj duše. Děti jsou od útlého věku vychovávány tak, aby zvldádaly nástrahy tohoto světa a uměly nad nimi vyzrát stejně dobře jako nad ostatními. Laskavý přístup k lidem, pomoci jim v nouzi skrze bezpodmínečnou láskou, která jde ze srdce, jsou odsuzovány jako slabost, někdy i bláznovství. To je velká škoda, která se páchá už i na dětech. Staňte se dárci úplně všeho. Nemusíte hned chtít darovat krev, pokud na to nemáte zdraví. Obdarovávání berte jako samozřejmost, s tím, že nebudete očekávat nic zpět. Pokud můžete, pomáhejte, pak bude pomoženo i vám. Jakýmkoliv daremvždy nabízíte kus sami sebe a to je opravdu dobré nebo až nutné se naučit. Naučte se dělit i o svůj čas, který je pro všechny lidi nejcennější deviza. Protože jsme všichni jeden velký celek, rozdělíte-li se s druhými o energii hmoty či ducha, vždy ve výsledku pomáháte především sami sobě. Ať ve vás pravé rozhodnutí vzniká v pravý čas a vy máte sílu ho naplnit svým činem. Ať je fyzické tělo vaším pomocníkem na vaší cestě. Ať skrze něj prožíváte stále víc radosti. Nechte se učit od života. Ať je život sám pro vás poučným putováním za poznáním. Pak je pro vás nemoc naprosto zbytečná.

Oslava Kršnových narozenin

18. srpna 2014 v 9:25 | B.Hejný
V neděli na ekologické farmě Kršnův dvůr proběhly oslavy Kršnových narozenin. Jedná se o svátek, který je v celém hiduistickém světě znám jako Džanmáštamí. Na farmě se konají nejrůznější přednášky, semináře, pouští se video atd. O půlnoci, po celodenním půstu je pak hostina, vegetariánská. A rozdávají se veřejně dárky, které oddaní přinesli Kršnovi.
V tento den sestoupil náš Pán v podobě Kršny před 5 000 lety na naši planetu, aby ochránil své oddané a podpořil je v duchovním životě. Neboť Země byla tehdy zamořena démonskými bytostmi, kteří sužovali všechen lid, nejenom oddané.
Podle legendy se Šrí Kršna narodil v lůně Dévakí, jeho původní matce. Později však byl přenesen do lůna matky Jašódy, ve které se projevil. Tehdy vládl zemi velmi zlý král Kamsa, bratr Dévakí, který se velmi bál o svůj trůn. Z věštby se totiž dozvěděl, že ho její syn zabije. Proto nechal svoji sestru a jejího manžela uvěznit a dohlížel na to, aby byly zabity všechny dětí, které se Dévakí narodí. Díky však zásahu Pánovi duchovní energie se zachránil sedmý syn Balarám a osmý Kršna, kteří poté vyrůstali u Jašódy a Nandy v pasáčské vesnici Gókule nedaleko města Mathury.13. červen, pátek, úplněk.

13. června 2014 v 8:30 | B.Hejný
Dnes je vyjímečný den. Je pátek, třináctého a měsíc je v úplňku. Jak by řekli křesťanští misionáři, den jako stvořený pro satana. Ve skutečnosti se ovšem jedná o den, kdy k nám přichází nová energie, nové aktivity.
Pokud jste věřící, duchovně založení, měli by jste zvýšit svoji duchovní aktivitu. Je to příznivý den pro rozdávání milodarů, pomoci potřebným.
Také se doporučuje držet půst. Měsíc vám dodá novou energii.

Knihy Briana L. Weisse patří k tomu nejlepšímu, co vůbec existuje...

5. listopadu 2012 v 9:02 | Renata Petříčková, www.popelky.cz

Brian L. Weiss a jeho životy, duše a mistři

Trojice knih Briana L. Weisse je v mém životě někde na vrcholu. Není přesvědčivějšího důkazu o existenci minulých životů. V tuhle chvíli není důležité věřit v karmu, pojměme tyto knihy jako fascinující zpověď kdysi konzervativního psychiatra. Než mu jednou při hypnóze začala pacientka vyprávět o minulých životech.
Pacientka Catherine mu obrátila život vzhůru nohama.
Hypnóza jako taková není nijak zvláštní metoda. Za stavu úplného uvolnění se probíráte vzpomínkami. Jenže tahle paní začala vzpomínat na svůj minulý život. Psychiatr Brian L. Weiss byl tak zděšen, jak jen může absolvent dvou lékařských univerzit být. V knize zmiňuje, že velmi zvažoval, zda své zkušenosti a pozdější sílící přesvědčení opravdu zvěřejnit. Udělal dobře, když tak nakonec s odstupem let učinil. I on sám procházel v průběhu let vývojem.
A vznikla trojice knih:

Mnoho životů, mnoho mistrů
Poselství mistrů
Jedna duše, mnoho těl

Tato trojice knih je provázána, je to soubor pokračování, přičemž žluté Poselství Mistrů je asi nejlepším shrnutím všech tří. Číst ale můžete knihy i jednotlivě, bez znalosti ostatních. Vše důležité se v knize opakuje, kupodivu ale tak, že to nenudí, prostě to JEN zase zapadá.

7098NGI.jpg

Rozhovory, při kterých provází své pacienty regresní terapií jsou čtivé a hltáte je jako napínavou duchovní detektivku. Odpykáváme si tu své hříchy z životů minulých? Tohle je otázka, na kterou budete muset hledat definitivní odpověď sami a těžko ji najít. Weissovy knihy se snaží dokázat, že ano.

Poslední soud? Nikoliv s fousatým…
Fantastické zážitky v předsmrtném stavu, tzv. "poslední soud", byl něčím, co mi ovlivnilo život asi navždy. A pokud nic z toho, co tu autor napsal, do posledního puntíku souhlasím s tím, co tu na něj pacienti vychrlili - ano, to je přesně ten stav. Nesoudí nás nikdo, soudcem jsme si my sami a hlavně to není soud jako účetní strany, ale zcela na úrovni pocitů, emocí a v hmotném světě neidentifikovatelných, leč velmi úlevných stavů. Naprosté štěstí… návrat domů. K oněm mistrům a svým blízkým.

Není tam vše ovšem jen růžové. Popisy hrůzných, nuzných a strašlivých životů, jež hraničí s týráním, úleva nalezená až ve smrti, nejsou tím příjemným. Ale jsou to zkušenosti lidských duší, které se zde učíme.
Není ale důležité vědět, co se nám v minulosti stalo, v tom tkví svoboda. Minulost zapomínáme proto, abychom měli čistý štít pro současný život. Návodem pro chvíli, kdy nevíme, jak dál, jsme ale my sami. Naše duše ví, co má dělat a odpověď na zoufalé nevědění je v nás - při meditaci a při zklidnění. Přestaňte přemýšlet, radí autor.
Má pravdu. Je jedno, co máme za sebou, důležité je to, co přítomností tvoříme do budoucnosti.

V této trojici chybí třetí kniha - Jen láska je skutečná - kterou jsem ještě nečetla. Na tu musí uzrát čas. Tohle jsou typy knih, na které musíte mít určité duchovní rozpoložení, jen tak vás dovedou doslova k duchovní extázi.
Knihy nejsou jen reportáží ze života Briana L. Weisse. Své poznatky sepsal do čtivého návodu na zlepšení svého života.
Nevylučuju, že se vám při čtení začnou otevírat zvláštní pocity, zážitky a uvědomění. Je to tak silné čtení, že já sama jsem musela několikrát knihu odložit a mnohdy jsem přečetla jen stránku či půl stránky a byla jsem doslova "přeplněna."
V knihovničce Vám zůstanou navždy. A budete se k nim vrace. Věřte mi.
Stojí za to z nich čas od času načerpat energii.
Vydalo zhruba před měsíce, už poněkolikáté, nakladatelství Metafora, 2012, www.metafora.cz
Renata

Don Miguel Ruiz v Praze: Šance zažít Čtyři dohody v praxi!

18. října 2012 v 8:24 | Renata Petříčková, www.popelky.cz

Autor Čtyř dohod v PRAZE: Don Miguel Ruiz přijede předvést toltéckou moudrost!

Dva dny můžete strávit ve společnosti Dona Miguela Ruize a vidět, zažít a procítit toltéckou moudrost v praxi. Slibuje se i iniciace na Vyšehradě. Velmi zajímavý program připravil tento lékař, šaman, léčitel i spisovatel v rámci svého světového turné pro čtenáře z České republiky. Podle mě je to úžasná šance vidět a zažít NĚCO takového, protože pan Ruiz se vymyká všemu! Kdo zná Čtyři dohody, tak asi ví, proč nejsem schopna to NĚCO slovy vyjádřit.
Doprovází ho jeho syn Don José Ruiz, který s ním na některých knihách i spolupracuje.

7324M2F.jpg

Účastníci jednoho večerního a jednoho celodenního semináře (s polední přestávkou) se setkají s Donem Miguelem Ruizem a jeho synem Jose Ruizem v tématech ČTYŘ DOHOD, PÁTÉ DOHODY a PROBUZENÍ.

Jedinečná atmosféra, kterou zažívají účastníci Ruizových seminářů, jsou inspirováni jeho učením a zúčastní se cesty osobního rozvoje. Druhý den programu je otevřený, s možností prožitku, který prožívají lidé na setkáních v Mexiku. Program je flexibilní, vše záleží na současném zdravotním stavu Dona Miguela. Eventuální program a Iniciace na Vyšehradě jsou optimální a zatím nebyly stoprocentně potvrzeny.
Hosty uvede pan Jaroslav Dušek.

7326NmF.jpg


Jaroslav Dušek je tím ideálním průvodcem
Neumím si představit nikoho lepšího! Vyprodaná divadelní představení v divadle Klub Lávka v autorské úpravě Čtyř dohod pana Jaroslava Duška, se hraje již osm let. Osm knih autora vydaných v nakladatelství PRAGMA je stále středem zájmu čtenářů.
Na tomto představení jsem bohužel nebyla, ale je rozhodně jedním z těch snů a plánů, které stojí na tom věčném seznamu "až jednou…" A kdo byl, nelituje a jsou mnozí, kteří si Duškovy Čtyři dohody dají i vícekrát.Bohužel jsem nenašla lepší záznam představení, jen pro ochutnání…


Vraťme se ale k autorovi. Ten je považován za šiřitele hnutí duchovního směru New Age, tedy moderní formě ezoteriky a cestě k sobě samým. Muž, který pět let po vydání Čtyř dohod (1997) přežil silný infarkt, po kterém zůstal devět týdnů v kómatu a poté absolvoval i transplantaci srdce. Čtyři dohody později doplnila Pátá dohoda a knihy Láska, vztahy, přátelství, Umění lásky, Toltécká kniha moudrosti, Hlas poznání a další…

Pomozte mi změnit svět (úryvek)
Pak vás tedy zvu, abyste otevřeli svá srdce a pomohli mi změnit svě. První otázkou samozřejmě je: jak chcete změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.

7325MmQ.jpg

Bližší informace: www.donmiguelruiz.cz

7326NmF.jpg

Renata

Bůh počítá slzy ženy...

11. září 2012 v 11:04 | čajovna
Jen málokdy přijde e-mailem něco, co stojí za to. Tentokrát se to stalo a mě to nedá.

Není k tomu slov....

Malý chlapec se zeptal mámy: "Proč pláčeš?" "Protože jsemžena," řekla mu. "Nerozumím!" řekl syn. Jeho máma ho jen objala ařekla: "A nikdy ani neporozumíš." Později se chlapec zeptal svého otce: "Proč se mi zdá, že máma pláče bez důvodu?" … "Všechnyženy pláčou bez důvodu," bylo všechno, co mohl otec odpovědět. Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále nerozuměl, proč ženy pláčou. Nakon......ec zavolal Bohu a když se dovolal, zeptal se: "Bože, proč se ženy rozpláčou tak lehce?" Bůh odpověděl: "Když jsem stvořilženu, musela být výjimečná. Udělal jsem její HRUĎ dost silnou na to, aby unesla váhu světa, ale natolik jemnou, aby poskytovala pohodlí. Dal jsem jí vnitřní SÍLU, aby vydržela porod dítěte a odmítnutí, které mnohokrát zažije od svých dětí. Dal jsem jí TVRDOST, která jí pomůže stále pokračovat, když se všichni ostatní vzdávají a starat se o svoji rodinu navzdory chorobám a únavě, bez stěžování si. Dal jsem jí CIT milovat svoje děti za všech okolností, dokonce i tehdy, pokud ji její dítěhluboce zraní. Dal jsem jí SÍLU přijmout svého manžela navzdory jeho chybám a zformoval jsem ji z jeho žebra, aby chránila jeho srdce. Dal jsem jí MOUDROST, aby věděla, že dobrý manžel nikdy nezraňuje svou ženu, ale někdy zkouší její sílu a rozhodnost stát vedle něj bez výhrad. A nakonec jsem jí dal SLZU, kterou uroní, která je výlučně její, aby ji použila kdykoliv ji bude potřebovat, aby to zvládla. Na tu slzu má opravdu právo, nikdo nevydrží bez slova tolik jako žena! " Krása ženy není v šatech, které nosí, v postavě, kterou má, ani ve způsobu jakým sičeše vlasy. Krása ženy musí být v jejích OČÍCH, protože ty jsou bránou k jejímu srdci, místu, kde sídlí láska. … Dejte si velký pozor, abyste nerozplakali ženu, protože Bůh počítá její slzy! Žena vyšla z mužova žebra, ne z jeho nohou, aby byla pošlapána, ne z jeho hlavy, aby byla povýšená, ale z jeho boku, aby mu byla rovnou … Z místa pod ramenem, aby byla CHRÁNĚNA, a vedle srdce, aby byla MILOVÁNA… ♥

Víkend podle Lunárního kalendáře - z Ryb do Berana. Jau, to bude bolet!

31. srpna 2012 v 0:57 | Renata
Nebo ne? Z citlivého znamení do tvrdohlavého?
Sama jsem zvědavá, co se dozvím od paní Aleny Kárníkové, která vytvořila tento perfektní Lunární kalendář.

Přiznám se, že už mám doma druhý a je úžasný. Nejenže vám ho tu brzy představím, ale v rámci narozeninového dýchánku ho budete moci i vyhrát!
A mimo něj - zatím - dalších 12 hezkých knih či audioknih!
A mám už i napečeno, takže se nemůžu oslavy dočkat!

Nemýlila jsem se. Navíc nás opouští dnešní úplněk, takže Rybí citlivost je velká. Doporučuje se jít na houby, pracovat na zahradě, relaxovat a mírnit tak celodenní stres.
Zajímavý je tip na očistu těla - koupel v odvaru z břízy! To vypadá mimořádně příjemně!
Určitě je dobrý půst nebo alespoň odlehčení stravy, syrová zelenina, ovoce, saláty, k pití tu autorka doporučuje mátový nápoj s citrónem.

Silně hádavá a hlavu tříštící neděle
Už od půlnoci se Beran začne hodně hádat. Máme raději zůstat doma, ve svém soukromí a když už ven, tak si jít zaběhat nebo do přírody, aby se stres uvolnil. Je tu také sklon k tlakovým bolestem hlavy, migrénám a bolesti za očima. Na unavené oči doporučuje ledové obklady z třezalky.

Dobrou zprávou pro hospodyňky je, že práce a úklid půjde alespoň rychle od ruky...

Lunární kalendář 2012 Aleny Kárníkové vydal LIKA KLUB, 2011, www.likaklub.cz

Víkend podle lunárního kalendáře přinese příjemný příval energie

17. srpna 2012 v 0:59 | čajovna, Alena Kárníková: Velký lunární kalendář 2012
Alena Kárníková: Velký lunární kalendář 2012 (LIKA KLUB, 2011)

Podle této příjemné knížky nás čeká víkend, kdy je Měsíc ve znamení Panny. Toto ryze praktické znamení ale nebude prudit. Protože Měsíc dorůstá, čeká nás příjemně energický víkend.
Tělo rádo přijímá výživné látky, takže dbejte na kvalitní stravu, obohaťte jídelníček o různá semínka a pro oživení střevní mikroflóry se doporučuje kombucha či fenyklový čaj.

Trvalá? ANO!
Je vhodný čas pro nové účesy a úpravy vlasů - trvalá, zástřih. Stejně fajnově vlasy přijmou regeneraci. Velmi hýčkací rada tady také je - do nehtových lůžek si vmasírujte dýňový olej.

Bude se dařit i v kuchyni, je příznivý čas pro pečení i příjemný úklid, jehož účelem je učinit domov útulnější.

Sobota: ráno si trošku přispěte, ať Vás nemine rozladěnost Neptunu. Zato odpoledne podnikněte cokoliv, Pluto Vám zajistí příznivé okolnosti. Večer pod patronací Venuše vychutnávejte něhu a vnímavost v náručí svých milovaných.
Neděle: po půlnoci už raději spěte, abyste se nepotkali s nesoudným Jupiterem.

Co stane v roce 2012? Výklad mayského kalendáře

29. června 2012 v 20:06 | www.tetakaterina.cz

Výklad Majského kalendáře a roku 2012

obr.1: Pětistupňová Pyramida Slunce v Teotihuacánu
(autor: Kateřina Pokorná 13.11.2010)

Výkladů Majského kalendáře už bylo lidstvu nabídnuto mnoho. Díky astrologickým výpočtům z něj vycházejícím, je nám dokonce známo datum 21.12.2012. kterým tento kalendář končí. To přimělo lidstvo k tomu, že se vyrojila spousta spekulací, co onen "konec" vlastně znamená, co že se to vlastně stane. Většinou jsou to dohady o "konci světa" a mezi lidmi se pomalu šíří panika a strach. Sami potomci Majů se všem těmto dohadům spíše usmívají a tvrdí, že lidé stále nepochopili podstatu, kterou jim kalendář vlastně sděluje.
Ráda bych se s Vámi podělila o nové informace, které mi připadají v rámci transformace zásadní a které ke mně v poslední době přicházejí. Podle toho, co jsem měla možnost z různých materiálů nastudovat, se velmi se přibližují tomu, co se dnešní potomci Májů snaží lidem naznačit.

Začněme v Mexiku, kolébce Májů, ve starobylém zaniklém městě Teotihuacán. Dodnes je možné navštívit tam stavbu, která je známa jako Pyramida slunce. Je pětistupňová a z pohledu zepředu je k ní přístup po mnoha a mnoha dlouhých schodištích.

obr.2:

Schodiště pyramidy Slunce
Pokud se tam zajedete podívat se šikovným průvodcem, jistě vás upozorní na jednu "zajímavost". Vyšplháte-li se po těch mnoha schodech na vrchol pyramidy a ohlédnete se zpět, optický klam způsobí, že všechna ta schodiště a schody, najednou jako mávnutím kouzelného proutku zmizí.

obr.3

Schodiště zmizelo?
A onen šikovný průvodce jistě poznamená něco o zručnosti tehdejších stavitelů a jak jim to pěkně vyšlo. Je to skutečně náhoda? Nebo se tím snažili staří Majové na něco upozornit, něco naznačit?

Podívejme se na onen slavný Majský kalendář:

obr. 4:

Majský kalendář
Pokusme si představit, že by nebyl placatý, ale vypadal by jako patrový narozeninový dort. Jeho střední kružnice by byla nejvýše a postupně by se po jednotlivých kruzích snižoval. Nepřipomínal by nápadně tvar pětistupňové pyramidy?
Proč ale je tedy placatý? A proč má právě pět ohraničených kruhů?

Podle dostupných zdrojů se tvrdí, že v rámci transformace bychom se měli dožít toho, že díky zvyšujícím se vibracím se lidstvo, či dokonce celá Země, přesune z rozměru 3D do rozměru 5D. Abychom pochopili, co tyto rozměry vlastně znamenají a jak je máme chápat, podívejme se na Majský kalendář trošku jinak:

obr. 5:

Rozbor Majského kalendáře
Jeho střední kružnice vystihuje dokonale rozměr 1D: V tomto rozměru člověk identifikuje sám sebe. Dal by se také nazvat: "Já jsem". Je to naše prvotní identita. Myslím, že se nám Majové snažili dost výrazně a také vtipně naznačit, kudy vede cesta…ne náhodou ve středním kruhu kalendáře najdeme velice podrobně vykreslený obličej s otevřenou pusou a vyplazeným jazykem, jakoby chtěli naznačit: "Dovnitř se dívej!" Zkrátka v rozměru 1D si člověk uvědomuje pouze sám sebe a své bytí.

obr. 6:

Vysvětlivky k rozboru Majského kalendáře
Druhá kružnice a vše, co je uvnitř ní, označuje již rozměr 2D: Naše Já vymezuje samo sebe v prostoru. Aby "Já" mohlo samo sebe někam zařadit, je třeba vytvořit okolní svět a jeho podmínky. Vně druhé kružnice tedy nalézáme tento vytvořený svět: V první řadě čtyři živly. Tak, jak vnímáme v západním světě základ naší existence. Z nich je stvořené vše, co v našich podmínkách známe a vnímáme. Majové ovšem nezapomněli ani na východní vnímání světa. Najdete tam tedy i onu druhou možnost, pěti živlů. A samozřejmě zde objevujeme i polaritní vnímání našeho světa, vyjádřené dvěma zrcadlově obrácenými symboly. To zde nemůže chybět, neboť člověk projektující si v této úrovni podmínky života, vnímá tak, že existuje dobro a zlo, černá a bílá, nahoře a dole, uvnitř a ven, ženský a mužský princip.

Obsahem třetí kružnice je rozměr, který důvěrně známe. 3D: Ten vzniká v okamžiku, kdy člověka s vyprojektovanou identifikací se v jistém prostoru, (takže člověka nějak působícího na své okolí), začne zpětně samo jeho vyprojektované okolí vnímat a reagovat na něj. Proto v této třetí kružnici nacházíme řadu symbolů v kruhu. Tedy mnoho dalších bytostí, naprosto různorodých, ale zařaditelných do jakéhosi "zvěrokruhu", které na toho, jenž si je vyprojektoval, začínají zpětně reagovat. Zde prozatím končí naše momentální vnímání, neboť to je prostor, který chápeme, protože se v něm právě vyskytujeme. Zde funguje také čas, jak jej známe. V úsečce minulost- přítomnost- budoucnost. Není zde tedy zatím příliš snadné pochopit, že vše, co se nám děje, vše, co na nás působí, je jen reakce na naši původní projekci. Na to, co naše prapůvodní Já vyslalo. Protože díky vnímání času v tomto prostoru, se vše, co vyprojektujeme, projeví až po určité době. Prozatím tomu s oblibou říkáme boží mlýny. Kdo je ovšem ten Bůh?...

Jaký bude víkend podle Lunárního kalendáře? Něžný...

15. června 2012 v 8:17 | čajovna
Není nad to přinést před víkendem příjemnou zprávu.
A podle Lunárního kalendáře Aleny Kárníkové (LIKA KLUB, 2011) nás čeká příjemný víkedn ve znamení Měsíce v Býku. TO jsou vlivy, něžné, smyslné, někdy však vzpurné, ale ostatní planety to prý ohlazují tak, že nám pro nadcházející dny přináší spíš to dobré.

Pátek - již dnes je zvýšená šance na příjemné náhody! Tak se dívejte kolem... Jsou tak příznivé okolnosti, že se s vervou můžeme pustit do čehokoliv. A to i do úklidu.

Sobota - svěží den, jako stvořený pro zábavu, sport a příjemné procházky v přírodě.
Byl by hřích toho nevyužít.

Zdraví však nebude železné, prospějete si masážemi, není dobré se přejídat těžkými jídly a je tu riziko prochlazení krku - skony k angínám?
Mimochodem jsem se dneska probudila s podivnou bolestí v krku a kašlem, pěkná "náhoda". Tady se doporučuje heřmánek. Tak to vyzkouším...

Pleť potěší napářky a hloubkové čištění.

Neděle - už se přehoupneme do Blíženců, a Neptun začne zlobit lehkou náladovostí.

ale prozradím, co Alena Kárníková slibuje na pondělí - prý romantickou noc, něhu a silné působení vnímavé Venuše...Mrkající

Tak hezký víkend!!!
A i to pondělí...

Představení Orákula Grálu

5. června 2012 v 8:18 | Renata Petříčková, www.popelky.cz

Zajímavá je sada Orákulum Grálu, jen posuďte sami...

Amy Sophia Marashinsky: Orákulum Grálu. Odhalí se i Vám!

Projdeme se spolu karetní sadou Orákulum Grálu a bude to cesta opravdu zajímavá. Tyto karty se poněkud vymykají klasice svým netradičním zpracování. Pět z Vás dostane odpověď na svou otázku. Moudrost Grálu tu autorka vložila do nesmírně vydařených slov a tradičních obrazů starých mistrů.
To se jí ne vždy podařilo…
Karty mohou na první pohled vypadat poněkud nepřívětivě, příliš nábožensky, matoucně - opravdu nejsou jednoznačné.

5620NmM.jpg

Když si však dáte čas a hlavně přečtete přiloženou knížku, objevíte poklad. No… možná opravdu ten GRÁL.
Některé karty opravdu nejsou ve svých obrazových poselstvích přímé, mnohdy mi připadá, že skrývají něco úplně jiného, než kniha (Touha, Veselost, ani Extáze či Ženský Grál nejsou úplně průhledné) nabízí však široké spektrum svého významu.

5633ZGR.jpg

Tak třeba u těchto karet jsem nacházela poněkud rozporuplné pocity, tyto dámy převelice skrývají poselství svých karet....

To se mi přihodila například s kartou Touha. Na obrázku ženy na koni a toužícího rytíře těžko spatřovat tělesnou touhu a tak třeba spočinete v tužbách obecně, tužbách duševních, reálných. A význam v knize hovoří z drtivé většiny o přijetí fyzických tužeb našich těl.
Výběr Mony Lisy od Leonarda da Vinciho pro význam Veselost mě převelice překvapil. Monu Lisu nemám ráda, působí na mě děsivě, a hledat v ní veselost je poněkud rozverný meditativní zážitek.
Abych všem kartám ovšem nekřivdila, to bych nerada… Protože… Třeba tyto jsou naprosto excelentní a krásné:

Moudrost, Svrchovanost či Volnost jsou třeba tím, na čem oko spočine velmi rádo. Posuďte sami:

5632MDR.jpg

Karta Volnosti (úplně dole, ta s převozníkem) působí velmi smutně až tragicky a je obdobou tarotové Smrti. Její význam je nesmírně osvobozující a je to paradoxně i přes tento truchlivý výjev jedna z nejkrásnějších meditačních karet.

Vhodné k meditacím
Jak jsem se lehce pootočila ve svém okolí, tyto karty už mají pár majitelů a ti je většinou používají jako meditační. K tomu jsou opravdu jako dělané. Navíc kromě obecného významu v knize máte ještě návod k meditaci.

Tyto meditace mají společné začátky a probíhají víceméně podle podobného scénáře. Některé jsou pro mě osobně lehce přes míru, jiné jdou po zajímavých nitkách logiky a duchovního propojení s Vyšším Já a jsou lákavé. Každopádně tyto jednoduché návody k meditaci mohou otevřít dveře Vaší vlastní fantazii a vytváření vlastních, zcela originálních návodů na míru právě Vám. V tom je vidím jako přínosné, ačkoliv ne všechny uvedené jsou mi blízké.
Dávají Vám totiž do ruky klíč k vlastnímu tvoření.

5634OGE.jpg

Třešničkou na dortu je tvrdá papírová krabička na magnetické zavírání...

Škoda, že autorka nevysvětlila u každé karty zvlášť, jak došla právě ke konkrétnímu výběru obrazu, i když je možné, že právě to by ubralo jisté kouzlo. Té rozporuplnosti, kterou tu či onde cítíme a toužíme jí přijít na kloub. Třeba proč je ta Mona Lisa vlastně veselá...

Autorka Amy Sophia Marashinsky, mimo jiné úspěšná autorka, filmová tvůrkyně, divadelní dramatička a žena milující mytologii a pohádky se pro tento projekt doslova nadchla. V době, kdy knihu zpracovávala společně s Chrisem Woldem se doslova izolovala od světa. I kočičí záchod jejího kocoura musel čistit někdo jiný, přátelé ji zásobovali kombuchou se zázvorem, jež jí dodávala energii.

Sama své dílo charakterizuje asi nejlépe:
Orákulum Grálu obsahuje přínosnou moudrost, kterou jsem nasbírala, když jsem sledovala jemnou nitku Ženství v průběhu dějin. Každá karta a umělecké dílo představuje jinou část skládanky, jiný klíč ke sdělení, jinou cestou ke ztělesnění Ženství.

Dodám, že tu máme 33 různých cest ke své vlastní podstatě.

5619YjZ.jpgKnížka je opravdu úžasným pokladem - s ní najdete svůj ženský grál
Když se na chvilku odkloníme od karet, pak sama kniha je mimořádně vydařená. V úvodu se dozvíte o historii hledání svatého grálu a také o rozdílu mezi spiritualitou ženy a muže.
Zatímco ženy se v tomto směru probouzí pouze tehdy, mohou-li svou lásku rozdávat a přijímat, muži se musí trochu držet zkrátka, by našli svou ženu v sobě. Snad v jejich duchovním hledání je třeba trocha toho asketismu, aby se mohli přiblížit jemnějších energiím.

Protože karty Orákula Grálu jsou poněkud jiné a v tuhle chvíli je vnímám jako velmi vzácné, netuctové a poměrně složité (ne snad fakticky, ale z jakéhosi důvodu k nim přistupuji s úctou) dám šanci pouze pěti z Vás.


Pište pod tento článek své dotazy, vyberu si z nich pět takových, které budu cítit jako vhodné právě pro Orákulum Grálu. Včas Vás zastavím, nebojte…
V průběhu pátečního dne se tu objeví pět odpovědí v Novinkách a to si s fotografií Vašeho výkladu.

Renata

A těším se na diskuzi o kartách i (svatém) grálu…

Bohyně Pelé nás spojuje s hloubkou našich duší

30. května 2012 v 7:29 | čajovna

Podívejme se dnes na tento obrázek vpravo (uprostřed je soutěžní karta Cenná příležitost), a pojďme si popovídat o kartě bohyně Pele, která nám přináší Božské nadšení.

Bohyně Pele je havajská bohyně vulkánů
a její ohnivá síla není ničivá, jak bývá někdy mylně uváděno. Naopak, oheň jako živel očišťuje a zbavuje nás starého. Z popela nejlépe rostou nové rostliny, les po požáru časem ožije v novou svěží zeleň.

Protože vulkány jsou hluboké, i z gesta této bohyně, která se z nitra země spojuje s oblohou, pomáhá tato karta spojit nás samé s tou nejhlubší podstatou, s našimi vášněmi, s našimi opravdovými přáními a cestami.

Buďte sami k sobě upřímní.
Po čem vaše srdce opravdu touží?

Podobenství se Zemí má ještě jeden aspekt. Pradávné rytmy a síla Země nás navždy spojují se zvukem naší planety a nelze je ignorovat, ač to v poslední době lidstvo velmi rádo dělá.
Pelé vám klade tyto otázky?
- dělám své věci tak, jak opravdu chci nebo tak, jak si to ode mě přejí ostatní?
A co je důležitější? Já sama, nebo názor mého okolí?

Pokud se Vám tato karta objeví ve výkladu, znamená čas, kdy je opravdu dobré přehodnotit svůj život, změnit práci, zapsat se do kurzů, po kterých vnitřně toužíte, změnit směr svého života tam, kde vám bude dobře. Změny nemusí být tak drastické, někdy pomůže opětovnému spojení nás samých se sebou i víkendový výlet tam, kam si už dlouho přejete.

Tak vám přeji, ať vám nějaká taková krásná možnost nebo hezký den přijde do života co nejdříve...
Renata

Chcete-li soutěžit o tuto karetní sadu, můžete zde....

Magnezit jako kámen, který chrání lásku k sobě samému

28. května 2012 v 7:53 | Renata Petříčková, www.popelky.cz

Magnezit: Něžný kámen lásky a pochopení

V surové podobě vypadá trošku jako tyrkys - jako lidský mozek. Většinou se však prodává v podobě ohlazené mramorové podoby, kdy má podobu opravdového kousku mramorovaného bílého kamene. Mramory jsou šedavé a lehoučce průhledné kamsi do neznýmých hlubin.
Jeho něžný vzhled dává tušit, že nejvíce ovlivňuje emoce, lásku a naši mysl.
Uklidňuje lidské city. Vnímání jako celek se pod vlivem magnezitu stane lehčí, jsme schopni procítit bezpodmínečnou lásku a pociťovat klid a harmonii i v blízkosti problémových a konfliktních lidí. To je často velmi žádaná vlastnost.

Tento kámen nám umožní vidět negativní vlastnosti jiných lidí s nadhledem bez pocitu, že po nich nutně musíme chtít změnu k lepšímu, abychom je mohli přijmout či vedle sebe jen snést.


5434ZDk.jpg

Šedé mramorované části jsou skelně průhledné

Nemáte se v oblibě? Magnezit to změní
To samé jako k jiným, probouzí i ve vztahu k nám samým, učí nás toleranci k sobě samým, nesobecké lásce, trpělivost sám se sebou a prohlubuje ochotu naslouchat svému srdci.
Magnezit totiž velmi účinně harmonizuje a dobíjí srdeční čakru.

Svého nositele uklidňuje, mírní nervozitu a ustrašenost, dodává mu chuť do dalšího života a z mozku doslova doluje podnětné myšlenky. Ideální pro každého, kdo chce či musí ze svých tvůrčích hlubin dolovat nějaké výsledky. Vynáší na povrch sebeklamy a ukazuje nám tu správnou cestu životem.

Na výlet do minulých životů je bezpečným ochráncem
Pokud je potřeba, dokáže ve snu či v náznacích zavést i do minulých životů, aby nám ukázal kořeny našich problémů.

5435NzN.jpg


Mírní křečovité projevy těla
Na tělesné úrovni magnezit věrný svému jménu opravdu obsahuje velké množství magnézia (hořčíku) a tak podporuje i jeho vstřebávání v těle. Mírní tak svalové křeče, menstruační bolesti, blahodárně působí také na žíly, žaludek a střeva i ledviny a močový měchýř. Má silný účinek také na migrény, které umí utlumit.

Má také detoxikační účinek a zároeň také neutralizuje tělesný pach, což se trošku vylučuje, protože při detoxikačních kůrách se tělesný pach většinou zvýrazňuje. Magnezit tedy umí tento nepříjemný důsledek očisty organismu mírnit.

Má vliv také na vstřebávání tuků v těle, rozplytuje cholesterol a urychluje metabolismus tuků - tím umí zabránit do jisté míry angíně pektoris či vzniku aterosklerózy.
Své místo si najde i při akutním onemocnění z nachlazení, vyrovnává tělesnou teplotu, mírní zimnici i vysokou horkou horečku.

Ideální je nosit ho neustále u sebe, tak se jeho účinek projeví nejvíce. Měl by se dotýkat holé kůže, ve formě náramku je nejlepší.
Jak vidíte, je to jeden z nejsympatičtějších kamenů...

Lunární kalendář: Čeká nás nóbl víkend

25. května 2012 v 7:56 | čajovna
Po delší době zase vybírám z Lunárního kalendáře Aleny Kárníkové (Lika klub, 2011), protože nás čeká víkend s Lunou ve Lvu a bude to vskutku vstřícný a nóbl víkend. Pokud plánujete cokoliv, mělo by se to podařit.
Jakákoliv kulturní akce nebo rande dopadne na výbornou.

Sobota: od rána až do odpoledne se vydejte s Merkurem, Sluncem a Uranem do společnosti nebo na sportovní aktivity, užijete si osvěžující zábavu.
Neděle: odpoledne pozvěte na rande své vyvolené, pod vlivem něžné Venuše se milostným schůzkám daří. Večer si užívejte v klidném rodinném prostředí - Saturn ohlídá celkovou pohodu.

Co se týče jídla, žaludek snese téměř jakékoliv pochoutky, nepřejídejte se, ale mlsejte dle libosti. Luna ve Lvu přeje lví hřívě, takže je vhodný čas k péči o vlasy. Výživné zábaly, olejové masky a jen lehké zastřižení. Velké střihy a změny ještě odložte, protože vlasy jsou neposlušné, píše astroložka Alena Kárníková...

a tip nakonec - pokud toužíte po nějakém šperku, prý víkend bude mimořádně přát tomu, že když naznačíte, dotyčný Vám ho celkem rád a snadno koupí ;-)


Tak hezký víkend a nezapomínejte na soutěž s POSELSTVÍM BOHYNÍ....

Hezký článek - definice bezpodmínečné lásky

16. května 2012 v 20:49 | převzatý článek

Bezpodmínečná láska

Jennifer Hoffman
Co je to bezpodmínečná láska? Je to láska, jež je poskytována bez očekávání, že něco dostaneme na oplátku, byť třeba lásku. Je to láska, která nás vyzývá, abychom nechávali své světlo jasně svítit, a to i tehdy, když se nikdo nedívá. Je to způsob, jímž musíme milovat sebe sama, a je to ten jediný druh lásky, jenž můžeme svobodně sdílet s druhými. Bezpodmínečná láska je tou nejúčinnější silou ve vesmíru a není na ní nic slabého či bezmocného, protože jde o energii, která by neměla být omylem zaměňována s emocí lásky.
Slovo ,,láska", které používáme, když popisujeme svůj vztah s těmi, o nichž si myslíme, že by nás měli mít rádi, nebo chceme, aby nás přijímali, je energií třetí dimenze, a tudíž podléhá všemožným odstínům, pochybám a strachům, jež jsou součástí našeho 3D světa. V emocionální lásce můžeme být slabí a zranitelní, nejistí a zmatení. Má nás někdo rád, měli bychom ho milovat, je ten někdo (anebo my sami) hoden lásky? Emoce také mají své kořeny v minulosti - milujeme na základě své karmy, emocionální DNA, historie a podle dynamiky skupiny duší. Emocionální láska je podmínečná a diskutabilní, bezpodmínečná láska nikoliv.
Bezpodmínečná láska nikterak nesouvisí s tím, jaké v nás druzí vyvolávají pocity. Protože jde o ,,lásku", zaměňujeme ji mylně s pocitem. Pokud ji však vnímáme jako cosi podobného vzduchu, jenž dýcháme, stává se snazším ji pochopit a najít k ní správný postoj. Vzduch je všude, je nezbytný pro život, využíván každým a zdarma všem dostupný. Nesoudí, nezatracuje, neomezuje a nekritizuje. Žehná životu a vyživuje ho, aniž by kladl jakékoliv otázky. Můžeme s vzduchem navázat spojení nebo nemusíme, to je naše rozhodnutí, stejně jako se další mohou spojit s námi anebo ne, a my s nimi, je to vše otázka volby. Jestliže si však vědomě uvědomujeme, že se nacházíme na této úrovni frekvence, přitahujeme vždy ty nejvyšší aspekty třetí dimenze, neboť jsme na této úrovni.
Na úrovni bezpodmínečné lásky se nacházíme ve své vlastní nejvyšší frekvenci, a když odstraníme emocionální spojení, jsme otevřeni dávání a přijímání této energie. S každým nádechem přijímáme bezpodmínečnou lásku a s každým výdechem se o ni dělíme se světem. Láska procházející naším energetickým polem nám žehná a povznáší nás. Pokud ji svobodně dáváme druhým, umožňujeme jim s námi toto požehnání sdílet. Když dovedeme bezpodmínečnou lásku na tuto úroveň jednoduchosti, stává se snadnou a nestojí nás žádnou námahu, a jestliže si uvědomujeme tuto frekvenci, přitahujeme k sobě také veškerou emocionální lásku, po níž toužíme.
Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com
(Reprodukce celku českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 18. 04. 2012

Temná noc duše

8. května 2012 v 21:06 | převzatý článek
Temná noc srdce a mysli
Jennifer Hoffman
Všichni znají obrat ,,temná noc duše", jenž popisuje okamžik v lidském životě, kdy všechno vypadá bledě a beznadějně. Zažíváme to, když se stane nějaká událost, na niž dle svého mínění nemáme žádný vliv a všechno v našem životě se změní. Mám však pocit, že formulace ,,temná noc duše" je nesprávná, protože duše nemá žádné temné noci, ta ví naprosto přesně, co se děje a jen čeká, až se my otevřeme klidu a míru, poznání a přeměně, již nám nabízí.
,,Temná noc duše" je ve skutečnosti krizí srdce a mysli, jejímž klíčovým strůjcem je právě duše. Srdce a mysl jsou na jedné úrovni vědomí, duše odpovídá na naši žádost o pozvednutí na vyšší úroveň, a tu se nacházíme na neznámém temném místě odpojení a obav. Náhle nejsme již schopni se spojit se svými ,,starými" způsoby a ještě nejsme úplně na té energetické frekvenci, která nás má dovést na novou úroveň. Nacházíme se v propasti ,,nevědění", která - pokud nemáme silné pouto s vyššími úrovněmi své bytosti - je vskutku velmi temná. Jsme na vědomé úrovni uvědomění a jsme žádáni, abychom postoupili k osvícenosti.
Je na čase propustit přesvědčení, že vědomí (tak, jak je známe) je vyšším stavem existence, a měli bychom se přestat považovat za ,,vědomé" v každém aspektu svého života. To, čeho jsme si vědomi, je to, co si uvědomujeme, čemu věnujeme pozornost, co energeticky posilujeme, a co je vytvářeno v naší realitě v přítomném okamžiku. Budeme-li více ,,vědomí", nepomůže nám to se vymanit z temné noci mysli a srdce, protože bez odpovídajícího posunu do osvícenosti budeme jednoduše nadále stále znovu vytvářet tytéž situace. Odehrává se energetický cyklus, jehož vyřešení se objeví ve chvíli, kdy se rozhodneme vystoupit ven z koloběhu strachu a vkročit do nové energetické frekvence. To je změna uvědomělosti, povědomí, nikoliv změna ,,vědomí".
Za temných nocí mysli a srdce se ptáme: ,,Proč se to děje zrovna mně?", ačkoliv správná otázka zní: ,,Kde je mé vědomé uvědomění?" Pak jsme schopni zvládnout změny a posuny, a mnohé z nich jsou nepatrné, které vytvoří to pravé spojení s vyššími úrovněmi naší bytosti, které nás dovede od uvědomělosti k osvícenosti.
Jestliže jsme ochotni vystoupit z propasti temnoty, pak díky ochotě změnit své uvědomění povznášíme své vědomí na nové úrovně, stoupáme vzhůru po frekvenční spirále, abychom vytvořili mnohem působivější a více naplňující reality, které budou zrcadlit příslib světla přicházející od vyšších úrovní naší bytosti.
Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 25. 04. 2012

Dnes je 30. dubna. Nejsem čarodějnice, slavím Beltine... po svém.

30. dubna 2012 v 1:14 | čajovna
Tak nějak jsem nepřišla na chuť bláznovství pálení čarodějnic. Jasně, pro mě jako dítě bylo moc fajn hopsat po silnici s koštětem namočeným ve vyjetém oleji nebo benzínu nebo čem... a patřičně hořícím. Babi, měla´s silný nervy teda Smějící se, ale těmito fajn vzpomínkami můj vztah k čarodějnicím končí.
Pálit kohokoliv na hranici není zrovna můj vkus a chlastat někde na hřišti nebo na jiném place taky ne.

Loni jsem toto prázdné místo zaplnila Beltinovým svátkem. Několik tisíc let stará tradice starých Keltů. Ano, ohně k tomu patří, dokonce je tento svátek tak bujarý, že se v tento den mnoho dvojic prostě jen tak pomilovalo, takové řízení jarního osudu, které zajistilo plodnost a nové potomky.
V tento den se také uzavírali nové sňatky a znovuuzavírali ty staré - ve stylu "dokud láska trvá".
A to se řešilo právě každý rok v tento den.

Ale to ponechám nyní stranou.
Nemám beltinovou základnu kolem sebe a tak dnešek oslavím jednoduše. Udělám si chvilku a odejdu do přírody načerpat sílu, poděkovat a něco si přát. S pokorou si přát jedno jediné přání.

Uctít sílu přírody a její krásu není vůbec těžké, stačí se rozhlédnout kolem. Ta síla na Vás doslova dýchá, stačí se jen zastavit a nadechnout jí.
A při dnešním až letním počasí to bude nadmíru příjemné.
Tak hezký den, ať už ho slavíte jakkoliv....
a pamatujte... aspoň jedno nadechnutí si dnes zasloužíte.
Renata

a třeba právě dub je jedním z nejmocnějších stromů, pravý král... otec...

Význam ticha - které ztrácíme...

19. dubna 2012 v 8:56 | převzatý článek

Význam ticha

Julie Redstone
Kdysi dávno, ve dnech, kdy ještě neexistovaly telefony a bezdrátová komunikace, existovala na světě jakási zóna ticha, jež pokrývala Zemi přikrývkou ticha a klidu. Nesla v sobě přání a modlitby těch, kteří se snažili vést dobrý život, svatý život, a pomáhala rozptýlit strachy těch, kteří si dělali obavy o budoucnost. Tato zóna ticha umožňovala, aby komunikace mezi nebesy a Zemí probíhala hladce, neboť ještě nebyla narušována pozemskými komunikačními prostředky, a jednotliví lidé měli hlubší vztah k okolnímu neviditelnému světu než k hlasu na druhém konci telefonní linky.
Již dlouho tomu tak není. Hluk lidských záležitostí nahradil ticho sfér, jimž mohli lidé naslouchat. Vytíženost prací na počítači nahradila klidná odpoledne, jež jste trávili sedíce pod stromem nebo naslouchající zurčení potůčku. Hluk vytvořil strach ze samoty, protože v takové chvíli nejste ve spojení s ostatními. Myšlenka těsného duchovního kontaktu se sebou samotnými a s Bohem byla nahrazena potřebou být v neustálém spojení s ostatními, s prací, se světovými událostmi, s těmi nejnovějšími trendy na trhu akcií a podobně. Seznam je nekonečný.
Smysl ticha a ztišení spočívá v rozšiřování individuálního vědomí, aby lidská bytost mohla být vyživována z hlubšího zdroje. Tento zdroj existuje neustále. Avšak bez onoho ticha je často těžké slyšet, co nám říká, neboť vnější hlasy a zvuky se dožadují naší pozornosti a je mnohem snazší je slyšet. Vyhýbání se tichu se rozšířilo na celý způsob života lidí, kteří se pyšní tím, že jsou pořád zaměstnáni. Stalo se epidemií v kultuře, která se pyšní, že toho spoustu zvládne a stoupá po žebříčku vnějšího úspěchu, hodnot, vzdělání, dosažených úspěchů, slávy, atd.
Existuje však také vnitřní žebříček dosažení a úspěchů, který nelze nikdy tímto způsobem objevit, neboť nestoupá vzhůru, nýbrž do hlubin - do hlubin naší bytosti, až k nejzákladnějším aspektům a prvkům, z nichž sestáváme, až do podoblasti myšlenek, do míst, kde již na myšlenkách nezáleží a skutečným se stává pouhé ,,bytí" samo o sobě. Tento žebříček navazuje spojení s hlubinami naší duše a přibližuje nás světu smyslu života a - vskutku - účelu, k němuž byl každý z nás stvořen. Vnitřní žebříček nás odvádí od rozptýlení a vzruchů vnějšího života do tiché zóny věčnosti.
Je zapotřebí vnášet ticho do našeho života, abychom mohli dosáhnout hloubky. Mělo by plynou jako tajná řeka mezi naší duší a vnějším vyjádřením této duše. Věnujeme-li určitý čas tomu, abychom se ztišili, oživuje to naši mysl, utěšuje naše srdce, osvobozuje nás to a přidává to chuť do života a radost k jakýmkoliv činům, které může být zapotřebí podniknout v jiném okamžiku. Vymaňuje nás to z povrchní existence a přivádí k hlubšímu poznání sebe sama.
Ticho převádí jazyk duše na vnímání cíle a vedení v našich vnějších aktivitách, takže se význam všech věcí a záležitostí obohacuje, a náhodná gesta nebo činy se minimalizují. Tímto způsboem ticho přispívá prohloubení smyslu života.
Není možné, aby se společnost ponořila do vyššího stavu vědomí, aniž by se jednotlivci stali vědomějšími si sebe samotných - toho, kdo doopravdy jsou, nikoliv toho, kým byli učeni, že jsou, nebo kým jsou ve svých představách. Pro zdravý vývoj celé naší bytosti je nezbytné vpustit do atmosféry našich životů ticho a chvíle na ztišení, stejně jako je pro zdravý vývoj našeho těla nutná potrava. Obojího je třeba k vytvoření propojení duchovních částí s těmi hmotnými, aby mohlo všechno, co existuje na vnitřních úrovních jako Božský dar a nadání, nalézt způsob svého vnějšího vyjádření.
Dokud se jednotliví lidé nenaučí vážit si sebe sama natolik, aby si ve svém životě uchovávali prvek ticha, bude život nadále směřovat k tomu povrchnímu a lehkovážnému… a bude se vzdalovat domu hlubokému a podstatnému. Ticho a ztišení je cestou k duchovnímu růstu, ať již je nalézáme tichým rozjímáním, meditací nebo posezením u řeky a pozorováním nebe. Ticho člověka spojuje s jeho duší a obnovuje potřebnou rovnováhu v životě, aby byl živ, tak jak má.
http://www.worldblessings.com
http://www.lightomega.org

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 21. 03. 2012

David Deida a Cesta pravého muže - inspirující čtení...

1. dubna 2012 v 20:45 | Renata Petříčková, www.popelky.cz

David Deida a Cesta pravého muže: Fascinující čtení i pro ženy

Málo je knih, o kterých lze říci - bylo mi ctí! A tady bylo. Cesta pravého muže má ambice stát se kultovní a ač je o mužích, budu se na ní dívat z pohledu ženy. Přizvala jsem si také autorku jedné z předmluv, Mgr. Denisu Palečkovou, se kterou jsme nad duchovním průvodcem pro muže rozvinuly velmi zajímavá - notně smyslná a erotická - témata. Hlavně témata ryze ženská.
cesta pravého mužeTrvalo dlouhých 8 let, než se kniha dostala k českému překladu a jak je zde správně řečeno - patrně řízením osudu čekala na svůj správný čas. Až nyní má šanci býti i u nás pochopena. Muži mají možnost díky této knize zkultivovat
sebe, svou sexuální energii a svého muže uvnitř.
Velká výzva pro českého muže!

Chtě nechtě je sexuální síla pro muže jednou z těch, která je vede - ne-li ta vůbec hlavní. Bohužel většina dnešních mužů jsou jen macha s touhou ejakulovat.
Proč je tomu tak Vám autor vysvětlí ve svém úvodu a několika prvních kapitolách.
Ale o sobě samých se tu mnohé dozví i ženy. Kdysi tu byla příliš polarizovaná společnost, ženy pod absolutní nadvládou mužů, pak se ženy trhly ve snaze býti rovnoprávné. A tato rovnoprávnost jim škodí, protože jsou příliš "mužské" a muži tedy příliš "ženští". Souboj "mužatek" a "bábovek".
Pochopit princip je díky této knize velmi snadné

David Deida rozebírá, jak vypadají ženské a mužské energie, jak se liší a jak se mají vzájemně doplňovat. A nejedná se jen o sexuální oblast, které je věnován závěr knihy. Jde o pochopení mužského přístupu a chápání. Jejich cílem je pronikat do světa a usilovat o vybití neustále vznikajícího napětí, o osvobození, o ukončení, o uvolnění. Vidíte tu podobnost s jejich přístupem k sexu, proniknout, vybičovat napětí k maximu a uvolnit ho? Autor zde nabízí
řešení, jak tuto divokou často ničivou energii zkultivovat a násobit.
Náhražky nebo čirou ženskou esenci?
Zajímavé a velmi překvapivé pro mě bylo zjištění, že ženské energie, které muže fascinují (a které přímo sálají při pohledu na zářící, spokojenou ženu) a ze kterých oni čerpají energii, nachází v náhražkách, které mají energeticky ženskou povahu - alkohol a drogy. Nebo porno, jakožto snadná konzumace maximálního -
leč často hraného - gejzíru ženské energie. Ztělesnění ženy prožívající smyslnou extázi.
Ovšem co potěší i jemné duše...tyto energetické účinky na muže má i pobyt v přírodě, i příroda sama je ryze ženská.

Náhražky jsou snadné, získat pro sebe důvěru a poddání se čisté ženy, je již těžší.
Dnešní muži volí snadnější řešení.

Muži nás musí zbavit svého vlastního břímě
Kapitoly o ženském vyzařování jsou hřejivé a potěší každou ženskou duši. Dají probudit to, co v každé ženě dřímá a co většinou nemá šanci nikterak projevit. Protože například musí ve vztahu "nosit kalhoty". Jak moc destruktivně toto působí? Cituji z knihy...
"Chcete-li, aby z vaší ženy vyzařovala ženskost, pak jí musíte zbavit břímě vedení…"
Ženy se musí zbavit zodpovědnosti za to, co je úkolem muže, zbavit se zbytečné mužské
energie v sobě samé. Protože jim to - mimo jiné, škodí i na zdraví. A autor navíc praví...
…Byly by vděčné, kdyby si od ní mohly odpočinout a přijmout místo ní jako dar tu vaši. Jak poznáte, že cesta, po které se ubírá vaše žena, je ta zdravá? Podle toho, že bude na své cestě rozkvétat a bude šťastná.
Jestliže se dostává do stále většího stresu a napětí a své emoce vyjadřuje stroze a odměřeně, pak to znamená, že její směřování je přespříliš mužské.
Cesta, kterou si vaše žena nuceně zvolila, signalizuje vaši nespolehlivost."
žena
Muži by neměli měnit svá ryze mužská rozhodnutí, i když je o to žena požádá - neústupný, moudrý a rozhodný muž stoupá v ceně v očích ženy.
V této knize poznáte pravý význam rčení - CO MUŽE DĚLÁ MUŽEM. Zejména muži budou velmi překvapeni - ženy po přečtení povětšinou pocítí souznění s textem.

"Nejzřetelnější je marnost snahy o takové naplnění vidět při hře "moje tělo chce její tělo". Pokud jste někdy
získali ženu, po které jste toužili, víte, že to ve skutečnosti nikdy není takové, jak jste si představovali. A když, tak jen krátce….
…klame vás přelud vaší vlastní touhy.
Klame vás vaše vlastní vzrušení… Zareagovat na ženu jen tak, že se necháte strhnout touhou po jejím těle, je hloupost. Tak reagují samci na samičky, tak to chodí u býků i u much."

Mužský orgasmus po vzoru ženy - nikdy nekončící rozkoš!
Muži chtějí dostat to, co chtějí, aby mohli své hledání ukončit. Poté je jejich pocit prázdnoty o něco menší.
Ale zapomínají na duši, na krásu balancování na nejvyšší možné touze, na pohlížení na ženy jako na bohyně nekonečné inspirace a zdroje lásky. Změnit te to styl myšlení a reakcí je velmi těžké, a existují pro to duchovní i tělesná cvičení. Výsledek stojí za to, stejně jako úžasný, čtivý a lidsky podaný návod. Tři kapitoly jsou tu věnovány
právě mužské ejakulaci, která tak, jak je běžně prováděna, vysiluje na fyzické i psychické rovině. Taoismus zná tzv. velký tah, tedy přetažení orgasmické energie vzhůru podél páteře až do hlavy, kde se - bez ejakulace - zažívá maximálně slastný a léčivý orgasmus.

A protože se v knize převážně píše o mužích, zeptala jsem se Mgr. Denisy Palečkové, autorky jedné z předmluv a lektorky tantra masáží i osobního a partnerského rozvoje (spoluzakladatelka školy Tantraworld a masážního studia Tantra Spa Prague), může-li něco takového zažít i žena a je-li vhodné i u ženy neplýtvat energií při orgasmu? Odpovídá, že většina žen při orgasmu nezažívá úbytek energie, a tak u nich je praktiku velkého tahu neučí. Není totiž příliš potřebný.
"Za prvé ženské prožívání sexuality bývá spontánně celotělové. Muži mají tendenci prožívat vzrušení zejména a hlavně v pohlaví, a zbytek těla tolik necítí. Velký tah pomáhá rozvést vzrušení do celého těla, pro muže je to tedy cesta k celotělovému orgasmu, který ženy obyčejně zažívají, aniž by nad tím přemýšlely.
Za druhé mužskou sexualitu podporuje soustředění, zaměření se na něco - dech, vizualizace cirkulace vzduchu atd.
Ženská sexualita je spíše o naprostém uvolnění a odevzdání se. Když žena zaměřeně dýchá a provádí vizualizace, podporuje v sobě "mužské" kvality - zaměřenost, jasnost, vedení. Což je proti její "ženské" podstatě. Tato technika ale někdy velmi vyhovuje ženám, které například v práci vykonávají mnoho "mužské" aktivity - jasnost, soustředěnost, zacílenost - typ manažerka, businesswoman. Velký tah je pak pomáhá zbavit se napětí z
celodeního sebe-vedení a vedení."
Děkuji za vysvětlení, chápu tedy správně, že ženská sexualita míří opačným směrem, než mužská - muž dovnitř, a žena ven? Energeticky tedy, myslímWink
"V podstatě ano….ženská pozornost je u sexuality spontánně spíše uvnitř, a mužská venku. Muži se tímto učí prožívat
více v těle. Je pro ně přirozené být venku, pronikat někam, dívat se na něco.
Ženy mívají méně obrazů a fantazií, a prožívají více tělem a smysly. Samozřejmě to neplatí vždy a pro všechny".
David Deida
je považován za jednoho z nejpřevratnějších a nejprovokativnějších duchovních učitelů. Provokovat však nebude muže, který podvědomě cítí, že s jeho životem není něco v pořádku, je aopak člověkem, který mu přináší naději. Provokovat bude "macha" a "bábovku".
Knihy Davida Deidy byly přeloženy do více než pětadvaceti jazyků a stávají se doporučovanou literaturou na univerzitách, workshopech, mužských i ženských skupinách po celém světě. Mnoho jeho následovníků z něj cituje a základy, které David Deida položil pro mužskou transformaci a posvátné prožívání sexuality jsou až neotřesitelně silné.
Další základy najdete v posledních částech knihy v odkazech na různé mužské spolky, seminární akce pro muže a otevřené kruhy. Příjemně překvapuje, kolik jich je!
Pro zájemce uvádím oficiální stránky Davida Deidy, na kterých uvidíte, že jeho literární i pracovní činnost je obrovská - www.deida.info.
Nakladatelství Synergie se chystá mnohé jeho knihy vydat i u nás, takže se máme rozhodně na co těšit. Jedna z nich vyjde na podzim (Wild Night) a sama Cesta pravého muže se právě u tohoto nakladatelství překládá do slovenštiny, slovinštiny a maďarštiny...Doufejme, že i tam si najde své uvědomělé čtenáře!
Na konci knihy najdete seznam doporučené literatury, kde jsou i mnohé Deidovy tituly a pouhých šest knih v češtině je důkazem, že mužské téma je u nás zatím velmi zanedbáváno. Snad se blýská na lepší časy..
Děkuji Mgr. Denise Palečkové z Tantra Spa Prague, www.tantraworld.cz a k těmto tématům (konkrétně prožívání ženské rozkoše) se ještě určitě vrátíme.
Vydalo nakladatelství Synergie, 2012, www.synergiepublishing.com
Renata

O síle myšlenky v přítomném čase - aneb lehounké dívání se k čaji

10. února 2012 v 20:16 | čajovna
Jsou chvíle, kdy toužíte sednout si do koutku s čajem, hezky potichu a v klidu a nechat si hýčkat duši. Moudrými slovy.
Třeba jim nemusíte stoprocentně věřit, ale budou taková, ze kterých si něco odnesete. Něco do života. Zamyslíte se nad nimi...
a tak vám k dnešnímu čajíčku předkládám toto video...

Energie prosince 2011

10. prosince 2011 v 19:00 | převzato

Zhodnocení listopadu

Cítíte to? To 11/11/11 ? … Ano! K Posunu došlo a zvýšil se světelný kvocient.
Bylo to výjimečné, neboť nastala ta doba. Stalo se to, protože jsme přešlapovali na místě a žádali o pomoc. Podpora je jako dvousměrná ulice. Dává Vám odvahu pokračovat kupředu, aby bylo možné pomoci ostatním, ať již je známe nebo ne.
Poznat Vaše slabé či silné stránky Vám umožní veliký posun. Pokud se zaměříte na nějakou slabost, zjistíte, že se řešení objeví, ať již přispěním někoho jiného, nebo nápadu, který se zformuje uvnitř Vás samých. Nastal čas Jednoty. To vyžaduje, abyste sdíleli Vaši jedinečnost s ostatními. Váš postup je zaručen, ale brzdí Vás ta věc, že nevíte, jak jednoduché to bude. Vše je určeno Vaší odvahou. Jsme právě ve středu všech změn. Doufám, že jste si všimli podpory, která je všude kolem nás, I když se to tak v našem materiálním světě nemusí na první pohled zdát.

Přehled prosince

Jedná se o měsíc zmocnění. To navazuje na výše zmíněnou podporu a jednotu. Nyní se připravujeme na svět 5D. Zpočátku to bude vše jemné, nikdo z nás již nebude reagovat na strach. Pokud totiž k sobě připustíme strach, je svět 5D nepřístupný. Tato dimenze s Vámi sice bude v kontaktu, ale ne ve fyzické formě. To vše Vám dá novou možnost volby - zvolit si Lásku. To je to, co Láska dokáže. Je to síla, která řekne ne, když nekráčíte tam, kde Vás to nejvíce posílí. To přináší do našeho světa problémy, ve kterých však pracovník Světla vidí příležitosti k osobnímu růstu. Nikdo neříká, že bude vše jednoduché, ale pokud zůstanete ve svém srdci, objevíte možnosti, o kterých jste netušili. Zmocnění je pro Světlo velice důležité. Vaší prací je být odvážnými bytostmi a ukázat suverénnost, ohleduplnost, soucit a vlastní přirozenost.
Existují dva příběhy, které souvisí s prosincovými energiemi. Je to příběh Pán prstenů a životní příběh Seta, Osirise a Isis. V obou je ztráta, hledání odvahy a týmová spolupráce. Pán prstenů se zdánlivě potýká se smůlou v bitvách, s velkým zlem, ale nikdo zde není sám a podpora přichází v ten nejméně očekávaný okamžik. Přesto je odvaha znatelná každou chvíli u každého jednotlivce ve skupině. Může se to zdát jako příliš extrémní, ale to samé platí i pro tento čas. Kde je Vaše odvaha a kudy vede Vaše cesta? Vše se rozsvítí, až nadejde čas. Vaše práce také spočívá v tom, abyste poté, co zjistíte, kudy máte jít, nastoupili tuto cestu, s odvahou v srdci, nikoliv se strachem. V mnoha ohledech tento příklad dosvědčuje to, co se děje po celém světě. Nic se ovšem nestane přes noc a každý z nás nastoupí na svou cestu, až přijde ten pravý okamžik. Nedovolte vašim strachům a bolestem, aby ovlivnili Světlo uvnitř Vás. Co se týče příběhu Osirise, to byla akce, která nakonec přivedla Osirise a Isis na novou úroveň vědomí. To je to, co dělá opozice. Je to polaritní hra. Jakmile bojujete s tím, co nechcete, tím si blokujete vlastní růst, ale pokud to přijmete jako součást svého života a svých zkušeností, můžete rázem zvýšit svoje možnosti a urychlí se Váš růst. Ironické, že?
Ale přesně v tom spočívá ta krása, kterou zažíváte na Zemi, pokud se ji ovšem rozhodnete vidět. Samozřejmě, z našeho pohledu se dějí špatné věci, a děly se vždy, ale my to prostě musíme přijmout a přizpůsobit se. Je to vaše odvaha, díky které poznáte nový život a kterou máte k dispozici v každé situaci.

Prosincová astrologie

Máme velkou astrlogickou podporu v tomto měsíci. 10.12.2011 nás čeká úplněk spojený se zatměním měsíce, to celé ve znamení Blíženců. Uvolní se mnoho nedořešených starých otázek ohledně komunikace. Uran vchází do Berana, což znamená, že přichází změna jménem pokrok. Uran s Beranem jsou známy, že nenesou moc taktní změny, ale I tak jsou vzrušující. Tato výbušná energie s sebou přináší expanzi Světla, což určitě neznamená nic špatného. Dne 21.12.2011 přichází zimní slunovrat a Slunce se přesune do Kozoroha. Ten nabízí stabilitu struktur a přípravu na vzácné okamžiky, jež nás ještě čekají. Globální vlády již pomalu chápou, že přestávají být skryté v pozadí. Neetické korporace začínají být v zájmu lidí a jsou vystaveny velkému tlaku. Všeobecně vztahy, které nejsou v rovnováze, se rozpadnou. 24.12.2011 je úplněk v Kozorohu a tento den nám přináší podporu pro nastávající rok.
25.12.2011 jde Jupiter do Býka, což znamená energii vyrovnání a hojnosti. Hojnost především znamená lásku, což se může zdát obtížné v době chamtivosti. To je bod, kdy je zkoušena naše odvaha v srdci. Jste ochotni riskovat pro Lásku? Jste pro ni ochotni dělat moudrá rozhodnutí? Potrvá to tak dlouho, jak si vše nastavíte. Jděte do svého srdce a naslouchejte, abyste se mohli v roce 2012 projevit. Pak se může Vaše odvaha rozvíjet
Shrnutí
Podpora je zde a vaše odvaha je potřebná. Rok 2012 je za dveřmi a stejně tak Vaše vůle rozhodnutí vybudovat nový svět. Víte, že je to mnohem lepší, než se nechat zatáhnout do víru beznaděje. Víte, že na tmavých místech je potřeba Světlo. Víte, že Láska přemůže vše ostatní. Je na čase vyjít z místa pohodlí a být silnou bytostí. Být pokojným bojovníkem, kterým jste. Každý z nás má u sebe jiný kus skládanky. Nechte své světlo, aby svítilo, a zjistíte, že budou mnohé věci odhaleny. Jste tím, kým jste.
Šťastný prosinec.

Copyright : © 2005-2011 Jamye Cena, www.CrystallineSoulHealing.com
Do češtiny přeložili Sentinel a -Ag- (www.svetloatlantidy.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

17. listopadu 2011 v 14:06 | www.slunecnikvet-anna.blog.cz

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?
Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.
Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?
Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.
Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?
Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy - Já - Já láska - určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.
Já, Já jsem - je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem - má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.
PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ
Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.
To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.
Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.
Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.
Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.
V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.
Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.
Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.
Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.
Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.
Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.
Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.
Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.
Obracejte se na své neviditelné pomocníky - víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.
Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku - ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák - role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.
K tomu vám dopomáhej Bůh.
ŽENY
Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.
Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.
Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.
Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.
Planeta Lásky - jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.
V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží - do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.
Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.
Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.
Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.
Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.
Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř - na lásku - a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.
To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.
Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.
Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.
A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.
K tomu vám pomáhej Bůh.
Z knihy DAR SVĚTLA - Askal
Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

Nesuďte... nejste v mých botách...

27. října 2011 v 14:23 | čajovna
Až někdy budeš soudit moje žití, obuj si moje boty a přejdi moji cestu, projdi moji minulost, pociť moje slzy, zažij moji bolest, radost, projdi roky, které jsem prošla já, zakopni na každém kameni, na kterém jsem zakopla já. Za každým vstaň a jdi dál, tak jako já… A až potom můžeš .....soudit moje chování a tvrdit, že mě znáš…
...............
netuším, kdo je autor, ale zasáhlo mě to moc....

Hezký příběh z e-mailu, aneb k zamyšlení nejen nad čajem...

6. října 2011 v 22:08 | čajovna
Jednou, když jsem byl nováčkem na High School, uviděl jsem kluka z naší třídy, který šel ze školy domů. Jmenoval se Kyle. Vypadalo to, že nese domů všechny své učebnice. Myslel jsem si: "Kdo by odnášel v pátek všechny knížky? Musí to být pěkný trouba!" Já měl naplánovaný celý víkend - párty a fotbalový zápas s přáteli na zítřejší odpoledne...

Pokrčil jsem rameny a šel dál. Jak tak jdu, uviděl jsem bandu kluků co utíkali jeho směrem. Běželi na něj! Vytrhli mu knížky z rukou, podrazili nohy tak, že přistál v blátě. Jeho brýle odlítly a viděl jsem je dopadnout do trávy asi 10 stop od něj.

Podíval se na mě a já uviděl ten strašný smutek v jeho očích. Rvalo mi to srdce. Přiběhl jsem mu na pomoc a jak se plazil a hledal brýle, uviděl jsem v jeho očích slzy. Podal jsem mu je a řekl: "Tihle kluci jsou hajzlové, neumí se normálně chovat!"

Podíval se na mě, řekl: "Díky!" a na jeho tváři se objevil úsměv. Byl to jeden z těch úsměvů, co projevují skutečnou vděčnost. Pomohl jsem mu sebrat knížky a zeptal se, kde bydlí. Ukázalo se, že nedaleko mě. Ptal jsem se proč jsem ho nikdy předtím nepotkal. Prý chodil na soukromou školu. /Nikdy dřív bych se nedal dohromady s klukem ze soukromé školy..!"/

Nesl jsem mu pár knížek a celou cestu jsme si povídali. Ukázalo se, že je to prima kluk. Ptal jsem se, zda si nechce zítra zahrát fotbal. Prý "jo!" Celý víkend jsme byli spolu venku a já poznal Kylea víc a oblíbil si ho. I mí přátelé ho "vzali"... V pondělí ráno tu byl Kyle s hromadou knížek zpátky. Zastavil jsem ho a se smíchem řekl, že bude mít dobré svaly z těch knížek. Jen se smál a polovinu knížek mi naložil. Během čtyř let jsme se stali nejlepšími přáteli... Poslední rok jsme přemýšleli o nějaké střední škole.

Kyle se rozhodl pro Georgetown a já půjdu na Duke. Věděl jsem, že vždycky budeme přáteli a ty míle nebudou žádným problémem. On se chtěl stát lékařem a já hodlal využít stipendia na práci kolem fotbalu. Kyle byl premiantem třídy, tedy si musel připravit proslov na závěrečnou slavnost školy. Zlobil jsem ho, že si zamachruje, ale byl jsem rád, že to nemusím být já tam nahoře a mluvit. Závěrečný den byl tady. Viděl jsem Kylea, vypadal skvěle! Byl jeden z těch kluků, který dospěl a našel se během let na High School. Zesílil a moc mu slušely brýle. Měl víc děvčat než já, všechny ho milovaly, až jsem někdy žárlil. Dnes byl ten den!

Viděl jsem, jak je nervózní z proslovu, tak jsem šel za ním, poplácal ho po zádech a řekl: "Hej, chlape, budeš dobrej!" Podíval se na mě tím vděčným pohledem, usmál se a "Díky!" - řekl. Začátek proslovu měl za sebou, odkašlal si a pokračoval:

"Závěr školy je čas, abychom poděkovali všem, co nám pomohli přes tyto těžké roky. Rodičům, učitelům, sourozencům, možná trenérovi, ale hlavně přátelům. Jsem tady, abych vám všem, kteří jste něčí přítel, řekl, že být někomu přítelem, to je ten největší dárek, který můžete někomu dát! Řeknu vám příběh..."

Díval jsem se nevěřícně na svého přítele, když začal vyprávět o dni, kdy jsme se poprvé potkali. Plánoval, že se o víkendu zabije. Mluvil o tom, jak si vyklidil školní skříňku, aby jeho máma s tím neměla později starosti a nesl si věci domů. S vážností se na mě podíval a malinko se usmál:

"Díky Bohu jsem potkal přítele. Ten mě zachránil od mého nevysloveného rozhodnutí...!"

Slyšel jsem to zděšení v davu, když ten příjemný a populární kluk nám řekl vše o svém nejslabším životním momentu. Viděl jsem jeho mámu a tátu, jak se na mě dívají s vděčností v očích. Dodnes si neuvědomuji hloubku svého činu. Nikdy nepodceňujte sílu okamžiku. Jedním jediným gestem můžete změnit život člověka. Někdy k lepšímu a taky občas k horšímu. Bůh nás vložil do života toho druhého, abychom někdy zasáhli. Hledejte Boha v přátelích!

Život je boj? Ne...

2. října 2011 v 7:31 | čajovna
Život je boj, tak ahoj...
Tak zněl jeden z duchaplných příspěvků v mém památníčku...

A vlastně dost často kolem sebe slýcháme, že život je už holt takovej, musíme se s tím či oním smířit a život je vlastně boj, pořád proti něčemu bojujeme, s něčím se smiřujeme, něčemu přinášíme oběti a něco překusujeme.
Nejsou to zrovna úžasné vyhlídky a při pohledu na moje děti mě jímá úzkost z toho, že v TAKOVÝMHLE světě mají žít a bojovat, překusovat a obětovat???
To fakt nechci!!!
Nebo vy ano?
A tak se mi zalíbil jakýsi názor na duchovních stránkách, který právě tento slogan, že život je nikdy nekončící boj, vyvracel jako něco, co nám bylo společností a výchovou naimplantováno do hlavy a tento přístup nám, našim tělům i duším škodí...
Pokud budeme život a jeho překážky brát nikoliv jako boj, ale jako získávání zkušeností všeho druhu, mnohé se změní.
Možná časem i navenek, že k nám osud bude přívětivější.
Ale nevím, prý to tak funguje, ale nemůžu osobně potvrdit.
Jedno se ale s tímto přístupem, který se mi čas od času zadaří, změní.
Přestanete se cítit obětí toho či onoho. Získáte nadhled a povznesete se nad těžkosti každodenního bytí. Je to pracovní a životní lekce, něco se musíte prostřednictvím toho, co se vám děje, naučit, vždy je třeba se zastavit, když je ouvej a říci si, co mi to má říct? Jaké mám další možnosti?
A nebát se podívat také dál než na špičku svého nosu a podívat se do okolí, třeba tam někde je pomocná ruka, ani o ní nevíte...

Naše zapletení s osudem

17. září 2011 v 0:34 | převzato ze www.silnazena.cz
Každý z nás někdy zažil nepříjemné chvíle, někdy nejen chvíle, ale celá období, někdo dokonce celý život. A to nepříjemné taky mohlo znamenat děsivé, bolestivé, šílené, drtivé a nepřežitelné. Určitě si každý z vás dosadí mnoho dalších slov, jaké to bylo. To samé vidíme i u našich známých a blízkých.
Čím to je, že je osud a život někdy tak těžký a nepřívětivý. Jak si to děláme?
Pominu nyní problematiku minulých životů, i když ta rozhodně hraje svoji roli.
Vzpomínáte si, že v Bibli je psáno, že naše špatné i dobré činy ovlivní naše potomky a to až 4 generace? V tomhle má Bible velkou pravdu, až na malou nepřesnost. Může to být mnohem a mnohem více generací.
Platí to tedy i pozpátku. I my sami jsme ovlivňováni tím, co se stalo našim předkům, jak oni žili, přemýšleli a jak je ovlivnil jejich osud.
Je to tím, že energie v rodině je propojená. My, i když jsme jedinci, nikdy nemůžeme být odděleni od systému. Energeticky to působí vždy a velmi silně, i když žijeme třeba osamoceni na vzdáleném ostrově či zemi a svoji rodinu už jsme mnoho let neviděli. Je to tím, že v nás je otisk celé naší dlouhé genetické historie, do které jsme v mnoha ohledech zapleteni.
Naše těžké osudy nebo (alespoň) období tedy netvoří pouze okolnosti našeho života, ale mnohá zapletení z doby minulé a osudy našich předků.
Jak to tedy všechno funguje? A jak si zlepšit svůj osud?
Obecně platí, že když se člověku stane něco, co je pro něj natolik těžké, že to nemůže unést (například situace, které by nás mohli ohrozit na životě) naše tělo má několik instinktivních způsobů, jak přežít. Je to jednak známý útok (zaútočím na to, co mě ohrožuje, a ono mě to třeba nesežere) a útěk (kdo uteče, nebude sežrán). Dalším mechanismem přežití, o kterém se nemluví, je "zatuhnutí". Mnoho živočichů, když už nemůže vyhrát v boji, ani utéct, tak předstírá smrt a zkouší, jestli ho lovec nepřestane sledovat. A leckdy to funguje. Protože mnoho dravců instinktivně nesní mrtvou kořist. Jsou například i živočichové (některé druhy žab), které nemohou ulovit nic, co se nehýbe, protože nemají rozlišovací schopnost to zaznamenat.

Energie na září

16. září 2011 v 16:22 | čajovna

zari
Zatímco toto píši, nemohu uvěřit, že už je září a tento rok je téměř u konce. Někteří z nás pohlížejí na příští rok s určitými obavami a přemýšlejí, co se stane v roce 2012. Kráčí Země ke svému konci? Selžou všechny naše společenské a hospodářské systémy? Budeme vyhlazeni v důsledku katastrofálních zemských změn? Nedovolte, aby se strach z toho, co by se mohlo odehrát, stal v příštích několika měsících hlavním tématem ve vašem životě, protože my máme schopnost cokoliv změnit - včetně potenciálu pro rok 2012. A v září začneme postupovat kupředu a tématem tohoto měsíce je integrace.
Byl to tvrdý rok, jenž byl pokračováním tématu tohoto století. Příslibem tohoto století je, že se vše změní - a změna vždy přináší určitý stupeň chaosu. Nemůžeme pročistit svá tajná mentální a emocionální skladiště, aniž bychom všechno nevyndali ven, abychom mohli prozkoumat každičký kousek a rozhodnout se, zda to ve svém životě chceme. Já jsem vyklidila tento víkend všechny zásuvky ve svém šatníku a můj pokoj byl chvíli v jednom zmatku, všude se povalovaly hromádky oblečení. Ale poskytlo mi to příležitost vytřídit to, co již nepotřebuji, a to, co si chci ponechat. Třeba si někdo další bude vážit toho, co jsem se rozhodla dát pryč, neboť to již není pro mne to pravé.
Když procházíme procesem transformace, soustředíme se na to, abychom zůstávali uzemněni a v rovnováze, ve snaze pochopit to, co se děje, a nalézt svůj střed. Nicméně tato úroveň transformace též mění náš střed, což v nás vyvolává pocit neuzemnění. Nejsme schopni nalézt útěchu v tom známém, neboť se všechno změnilo a my zapomínáme, že k vytvoření nového středu musíme včlenit nové energie. A právě tím se budeme zabývat v září, budeme integrovat to, co jsme se naučili, abychom mohli vykročit novým způsobem a vytvořit nový způsob existence, jenž nahradí to, co již nepotřebujeme - nebo co již nepotřebuje nás.
K včlenění jsou tento měsíc některé báječné aspekty a energie, s důrazem na otázky jako ,,Je toto pro mne to pravé?" a ,,Existuje něco lepšího?". Tvoříme to, nač zaměříme svou pozornost, takže náš záměr bude důležitý, stejně jako naše schopnost pohlédnout za ,,co" a podívat se na ,,proč", jelikož se to vztahuje k naší vlastní cestě za uzdravením. Jsme odpovědní za své životy, svůj růst a svůj vzestup, nikdo jiný to za nás udělat nemůže.

Září nám umožní, abychom se začali pozvedat z popela své minulosti a žili v přítomném okamžiku, kde vědomě tvoříme život tak, jak si jej přejeme, a uvědomujeme si sebe sama jako spolu-stvořitele. Tento měsíc potřebujeme využít svých duchovních pomocníků, znovu se spojit s vlastním božstvím a vlastní silou, a začít věřit, že život je dobrodružstvím plným štěstí a radosti. Začněte ten svůj utvářet hned dnes tím, že vstřebáte to, co jste se naučili, propustíte to, co již nepotřebujete, uznáte to, co již nepotřebuje vás… a užijete si krásný měsíc.
Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Kdyby ses viděla, jako tě vidí mé srdce...

8. září 2011 v 13:25 | čajovna
Byl to moc hezký citát a nevím, jak přesně zněl. Jen si pamatuju jeho význam a pointu. I když je to vlastně nejdůležitější.
Bylo v něm cosi o tom, že muž říkal své milé ženě:

Kdyby ses lásko viděla tak, jak tě vidí mé srdce, už nikdy bys o sobě nepochybovala...

Takže - ono to neplatí jen u milenců, ale u všech. Zkuste se na sebe někdy podívat jako ti, kdož pro vás mají v srdci jedno hebké místečko a potěšte se tou představou.
A jestli u toho zmizí jedna jediná vaše pochyba o vás samých, jen dobře...

Jak nalézt svou životní práci

2. září 2011 v 8:58 | převzato ze www.silnazena.cz
Mnoho lidí v poslední době pociťuje, že je jejich zaměstnání nenaplňuje, a cítí, že nedokáží svou práci dále vykonávat, protože už s nimi nerezonuje. Někdy je to proto, že si uvědomili, že vlastně nechtějí svou prací podporovat firmy, které jsou zaměřeny čistě na zisk, jsou neekologické, vydělávají na manipulaci s veřejností nebo zastávají pochybné hodnoty. Jindy jen proto, že cítí, že by prostě rádi dělali něco úplně jiného, že je jejich srdce táhne jinam.
Když víte přesně, co byste rádi dělali, čeho byste rádi dosáhli, jaká práce je pro vás ta pravá, je situace poměrně jednoduchá. Stačí "jen" překonat existenční strachy a s vírou vykročit vytouženým směrem. Existuje řada knih o pozitivním myšlení a vytváření reality, které vaši víru posílí a poskytnou vám cenné praktické rady, díky kterým si svou vysněnou práci určitě do života přitáhnete.
Co ale dělat, když jste se dostali do situace, kdy cítíte, že dosavadní zaměstnání už pro vás není to pravé, a zároveň nemáte vůbec představu, co jiného byste měli dělat? Pokud spadáte do této kategorie, možná se vám bude hodit moje osobní zkušenost.
Ujasněte si, co vás baví, jaké činnosti vykonáváte rádi, při čem se cítíte naplněni a šťastni, co vám opravdu jde, co je pro vás důležité..

Co sami nemáme, nemůžeme dávat....

22. srpna 2011 v 0:43 | čajovna
Krásný citát mi přišel do cesty. Tiše a pokorně se s vámi rozdělím...

je v něm totiž mnoho pravdy....
"Co sami nemáme, to nemůžeme dát druhým a ani od druhých chtít. Když sami nemáme pravou Lásku, nemůžeme ji ani chtít po druhých a nemůžeme ji ani druhým dát.
Proto opět musíme skončit u toho zásadního a tím je: Hledejte nejprve sami království nebeské a pak vše ostatní, co bude třeba, bude přidáno. Na prvním místě musí být poznání a Bůh. A pak vše ostatní.
Hledat lásku, naplnění a životní štěstí zevně v druhých lidech nebo ve svých dětech je poutající nevědomostí, která v konečném důsledku přináší často nekonečně opakující se utrpení a zlo.
Jiří Krutina

Hezký citát....

17. srpna 2011 v 10:25 | čajovna
Člověk je jako housle. Teprve až poslední struna praskne, zůstane jen dřevo. Pokud se vytratí poslední zbytky lásky a vzájemného respektu, je lepší jít od sebe.

Kdybyste chtěli lásku odvrhnout...

5. srpna 2011 v 20:22 | čajovna
... tedy tu muže a ženy. Kdybyste se v životě ztratili a netušili, o čem je energie ženy a o čem je energie muže..

a jak tihle dva spolu můžou žít, když jeden je z Marsu a druhý z Venuše...
tak vězte, že ona existuje....
....jen je třeba najít toho pravého...

ať ho máte nebo ne, podívejte se na tohle video... ta souhra z něj jen prýští...
nějak nevím, proč nefungují videa poslední dny na blogu.cz... tak pro ten případ odkaz přímo:


Přišlo mi na e-mail...jak se lze smát, i když pláčeme...

28. července 2011 v 21:16 | čajovna


aneb trocha poezie...víte jak...

Neochvějnost

když jsi upadl,
směj se,že ses nepraštil,
a když ses praštil,
směj se,že ses nezranil,
a když ses zranil,
směj se,že ses nezabil,
a když ses zabil,
směj se,že půjdeš do nebe,
a kdyžs přišel do pekla,
směj se a rozesměj všechny čerty

a budeš v nebi,
ze kterého jsi

Jaroslav Dušek - přednáška o čase, půstu a kamenech

8. července 2011 v 3:51 | čajovna
Přednášky Jaroslava Duška bych se někdy moc ráda zúčastnila. Ale zatím bohužel... tak aspoň takhle, inspirativní skoro jako film o tom, když Kámen promluví.... Těší mě, že Maruš se na film podívala a napsala svůj názor, nebojte se ani tohoto videa. Pravda, je také delší.... dívala jsem se na něj na několikrát, ale nelituji ani jedné minuty.
Pojednání o anorexii je výborné, stejně jako vodě a našemu vztahu k ní. I o půstu, ač nejsem jeho příznivce, notně mi slova Jaroslava Duška zahlodala v hlavě i srdci...

Vybíráme si své rodiče?

24. června 2011 v 9:21 | čajovna
Prý si své rodiče nevybíráme, povzdychují si ti, kdož si "můžou stěžovat" a ti co si stěžovat nemůžou, raději mlčí.
Ale je to zajímavá otázka a pokud někdo řekne, že si rodiče nevybíráme, odvětím, že nemá pravdu. Jsem totiž přesvědčena, že si je vybíráme. A naše děti si vybírají nás, jakožto rodiče......když dám naprosto jednoduchý nekomplikovaný příklad, tak třeba... duše si potřebuje z jakéhokoliv důvodu prožít život v pocitu osamění, potřebuje se naučit spoléhat sama na sebe a tak si vybere rodiče, kteří ho bu´d brzy opustí, nebo kteří budou celý život chladní a nenavážou s ním nijak vřelý vztah...
Pak tam taky mohou být osobní vazby,dítě se narodí matce, jež byla kdysi jeho "manželem" a mají mezi sebou ještě co řešit, tak to pořeší v tomto životě ve vztahu matka-dítě, protože je to vztah trvanlivější a nelze z něj utéci rozvodem a je tam větší pocit závislosti na tom druhém, tedy dítě je závislé na matce, tudíž pokud mu má matka dát co proto do kožichu,t ak to udělá a dítě bude poslouchat a snášet to a brát si z toho ponaučení, protože mu nic jiného nezbývá. Pokud by se ti dva zase sešli jako partneři, bylo by snadné utéct...ale od matky dítě jen tak neuteče...je tam vázáno existenčním materiálním i silným citovým poutem.
A skoro bych řekla, že z hlediska duší a přírody je vztah - dítě-rodič - asi vztahem nejzrádnějším, protože platí to,že i kdyby rodiče byli sebehorší, děti je milují. I když to může být jakýsi druh zvrácené lásky, třeba k týrajícímu rodiči, ta láska tam prostě od přírody je. A s tímhle bojovat, tohle si v sobě rovnat do nějaké normální a lidské roviny je nesmírně těžké.

Někdy je dobré zastavit se a zamyslet se, co znamenáme pro své děti... a jestli svůj úkol plníme dobře.

Tak v neděli...:-(

22. června 2011 v 0:47 | čajovna


Nebudu se k tomu rozepisovat dlouze, jen dávám odkaz na článek, ve kterémt o Antonín Baudyš mladší rozebírá naprosto přesně. Sleduji tuhle "kauzu" už delší dobu a napadá mě jen jediné.
Jestli se to fakt stane, tak je to jednoznačný důkaz o tom, že jsme tady za ovečky a blbečky.
A jestli se to nestane, tak jedině dobře, možná pak tyhle snahy trochu ustanou. I když.... vlastně ani nechci vědět, jak moc jsou tyhle skupiny mocné, už tak nám vzaly veškerou svobodu (nebo vy fakt rádi platíte složenky a chcete trávit většinu života v práci, odkládat děti do školek a chvátat do jeslí?).... a je třeba si vzít aspoň kousíček k srdci a žít sám za sebe. Opět důkaz, že zvenčí se pomoci nedočkáme.


Tak co... v neděli se ukáže, kde žijeme? V pekle nebo v realitě tvořenou námi samými?

Nemůžete spát? Možná se bojíte žití...

20. června 2011 v 21:44 | čajovna


Nespavost má obecně příčiny podle lékařů vnější. Tedy nevhodná postel, špatná životospráva (alkohol a kofein na noc), ale lze vystopovat i duchovní příčiny.
Zkusíte si tipnout? Je to logické... netřeba hledat nepřístojnosti.
Nespavost může postihnout toho, kdo není schopný se odtrhnout od každodenních zážitků a zodpovědnosti a chce být stále připraven činit rozhodnutí a nedokáže vypnout rozumovou činnost.

Také ten, kdož trpí nějakými skrytými strachy, potlačuje ve své osobnosti něco, co se za žádnou cenu nesmí nikdo dozvědět.

Protože ve spánku jsme zranitelní, oddáme se bezvědomí a ztrácíme nad vším kontrolu. To je pro tyto lidi nepřípustné.
Takže trpíte-li nespavostí, zkuste se konfrontovat s těmito dvěma příčinami. Třeba trocha práce na sobě, uvolnění a zjištění, že nikdo vás nebude soudit, pomůže..

Dobrému spánu rozhodně prospějete:
- meditační hudba
- dlouhá procházka před spaním
- vyvětraná chladná místnost

Červnový transformační cyklus zatmění a Dny středu

14. června 2011 v 1:15 | čajovna

Čeká nás zajímavý červen, jeho účinky budou úžasné, bolavé a přínosné...

11.06.2011 12:05
Milí přátelé, letošní červen je z energetického pohledu neuvěřitelně nabitý a zajimavý. V červnu nás totiž čeká trojí zatmění : částečné zatmění Slunce 1. června, úplné zatmění Měsíce 15. června a další částečné zatmění Slunce 1. července. (Zatmění vzniká speciálním uspořádáním Země, Slunce a Měsíce, které se děje každých šest měsíců, ve dvojicích nebo trojicích. Během zatmění, prochází přes tvář Slunce nebo Měsíce stín Země.)
Zatmění se děje v šesti-měsíčních a 19ti letých cyklech, takže se mohou znovu projevit problémy, kterými jsme se v těchto časových rámcích zabývali ( podívejte se tedy zpětně na to, co se ve vašich životech dělo letos v lednu a v roce 1992).
01.června 2011 - Částečná zatmění Slunce (novoluní v Blížencích) viditelný v severních zeměpisných šířkách, včetně části Asie, Aljašky, Kanady, Grónska, Islandu a Skandinávie.
15.června 2011 - úplné zatmění Měsíce (druhé ze tří za jeden rok!) o úplňku ve Střelci, viditelné v Austrálii, Japonsku, Asii, Indii, Africe, Evropě a Jižní Americe. Měsíc vyjde ve 21 hodin. Jeho kotouč bude v době východu už částečně zakryt stínem Země. Úplné zatmění nastane asi za 20 minut a potrvá zhruba do 23.00. Vystoupení ze stínu proběhne po půlnoci. Jedná se o jedno z nejočekávanějších Lunárních zatmění desetiletí, protože Luna bude procházet přímo středem zemského stínu a plná fáze potrvá okolo 100 minut
01.července 2011 - Částečné zatmění Slunce (Novoluní v Raku), viditelné z malé části v Indickém oceánu nad Antarktidou.
Je to první a také jediná série zatmění, která nastane během posledního podsvětí Mayského kalendáře.
Ať už jednotlivá zatmění můžeme vidět, nebo ne, rozhodně budeme silné účinky těchto nebeských uspořádání cítit. Při Zatmění Luny 15. června dojde zároveň k propojení s Galaktickým středem a 1. července vytvoří Novoluní v Raku s částečným zatměním Slunce v Raku na obloze spolu se Saturnem a Uranem volný Velký Kardinální kříž a zároveň dojde ke konjunkci s velkou hvězdou Sirius. Slunovrat v červnu padá doprostřed toho všeho. (Dny 20.6. a 21.6. zároveň tvoří špičku pyramidy, jsou to dny Osvícení na naší planetě.V tyto dva dny bychom si měli všichni vzít volno a využít je k duchovní práci pro sebe a pro planetu.)

Energie na červen 2011

10. června 2011 v 10:30 | čajovna
31.05.2011 18:08

Čas rozhodnutí a výrazných proměn

Rozdělení a znovuspojení světů

Trojportál Lásky

Milí přátelé, spřízněné duše, čtenáři zpráv z Nové Země. Podle vašich dotazů a ohlasů vím, že mnozí z vás již netrpělivě očekávali Energie na červen 2011. Děje se toho teď mnoho, hodně věcí se dalo do rychlého pohybu a vše se mění. Informace o energiích tentokráte přicházely velmi zvláštním způsobem a pokud jsem se je pokoušela zapsat a zachytit, tak to prostě nešlo formulovat do slov a vět. Jako by se překmitával a měnil i způsob komunikace. Podle datumu vidíte, kdy jsem začala psát článek a jak dlouho to trvalo, než se podařilo ho dokončit.
Přestože to tak zpočátku nevypadalo, článek o energiích na červen nakonec vznikl a je mi umožněno ho s láskou poslat do světa, stejně jako i mé předchozí "děti".
Mám pocit, že můj "úkol" psát články o energiích na jednotlivé měsíce se chýlí ke konci. Aspoň v té původní formě a podobě. Co bude dále? To netuším. Určitě budu psát další články, jen v tuto chvíli nemám zdání, jak a co bude "přicházet".
Slunovrat rozhodne. Zůstávám otevřená tomu Novému, co přichází...

Dnes výklad karet není...ale.. něco k zamyšlení ano. Video k večernímu čaji... o roce 2012

3. června 2011 v 20:29 | čajovna
Protože dnes výklad karet není.... jsem na to nějak unavená nebo "ne ve formě".... ale stejně nebyl žádný dotaz aktuální.... Jahůdko, jak to dopadlo??? mimochodem....

tak jsem přidala toto video, ještě jsem ho celé neshlédla, takže se na chystám právě teď. Uvařte si taky nějaký výtečný čaj a zkusme se nad těmito slovy trošku zamyslet...


Přeji Vám krásný a klidný večer....

Judy Hall: Karma vztahů

28. května 2011 v 21:48 | převzatý článek, www.novoucestou.cz


Milí přátelé, procházejíc náročnější fází svého transformačního procesu, moc nestíhám psát na blog, ale o novou knihu týkající se vztahů, která nedávno vyšla v nakladatelství Grada, se s vámi musím podělit. Jmenuje se Karma vztahů od Judy Hall. Autorka je anglická astroložka a regresní terapeutka a tato kniha je výsledkem úžasného propojení obou těchto jejich schopností.
Již dlouho mne žádná kniha tohoto typu tak neoslovila a nevtáhla. Je cenná i pro lidi, kteří nemají o astrologii žádné vědomosti, neboť v ní je dokonale rozpracována tématika karmy a zejména potom jejího vlivu na partnerské a mezilidské vztahy. S pomocí této knihy se vám podaří vysledovat předivo vašich vztahů zpět přes několik životů.
"Vztahová karma se vyskytuje ve všech aspektech života: v manželství, v milostných vztazích, v přátelství, v obchodním partnerství, mezi učitelem a žákem, zaměstnancem a zaměstnavatelem, mezi sousedy, dokonce i při náhodném setkání - najdete ji téměř ve všech lidských interakcí. Vztahy poskytují úrodnou půdu, na níž lze rozvíjet úkol duše v současném životě. Duše je část lidské bytosti; je božská a věčná a přechází z jednoho života do druhého.
Karma znamená činnost, co se má stát, stane se. Příčiny očekávání současného života obvykle leží v minulosti, bez ohledu na to, kde přesně. Staré postoje a činnosti vytvářejí obrázek, z něhož může malá část problesknout do jakéhokoli života. Vztahová karma má mnoho úhlů a průjevů a může působit ve všech typech vztahu, jak jsem se již zmínila výše. Duše mají široké spektrum důvodů pro opětovný vstup do vztahů a ne všechny jsou založeny na lásce. Hněv a zloba jsou mocné generátory karmy, stejně jako nedokončené záležitosti a neschopnost nechat odejít. Silné vazby ukované přes několik inkarnací nebo na úrovni duše mohou svést lidi dohromady za účelem splnění konkrétního úkolu, dokončení rozdělané záležitosti nebo splnění závazku či splacení dluhů. Jedna duše může fungovat jako katalyzátor pro druhou. Záměrem může být letmé setkání nebo strávení celého života společně. Například intenzivní (a často nepatřičná) sexuální přitažlivost je často prvním náznakem dřívějšího karmického spojení a je také jednou z nástrah pro hledání spřízněné duše."
Hned v úvodu knihy najdete Typy vztahové karmy - jak se přenáší, kým je vytvářena a jaké jsou astrologické indikátory této karmy. Byla jsme překvapena velkým množstvím různých typů karmy - od Osobní, přes Skupinovou, Kosmickou, Odvetnou, Spásnou, Záslužnou, Symbolickou, Ideologickou až po karmu nazývající se Karmický mlýnek (a mnohé další).
Když jsem si pročítala informace k jednotlivým typům karmy, okamžitě mi začali před očima defilovat lidé z mého života, které se mi jaksi sami od sebe zařazovali do jednotlivých kolonek a vše do sebe najednou začalo zapadat jako ozubená kolečka. Mnoho věcí se mi u toho ujasnilo.
Ti z vás, kteří se zabýváte astrologií, v knize najdete mnoho informací o tom, jak je karma vztahu zaznamenána v horoskopu narození i v synatrii, tedy při vzájemném porovnání horoskopů dvou partnerů; kde máte hledat vzory minulosti ve vztahových horoskopech a jak je vyčíst z kompozice. Ale znovu zdůrazňuji - tato kniha je nesmírně cenná i pro ty z vás, kteří o astrologii nemáte ani potuchy. Dozvíte se zde totiž mnoho o tom, jak vlastně partnerské a mezilidské vztahy fungují a jaké mechanismy se v nich projevují v různých životních obdobích.
Zajímavá je i kapitola týkající se důvodů pro společnou inkarnaci:
(ukázka z knihy)
"Hlavní důvody, proč se dva nebo více lidí dostávají opakovaně do vztahů jsou tyto:
Duchovní vazby - lidé inkarnovaní společně často pocházejí ze stejné skupiny duší nebo si během mnoha životů vytvořili silné duchovní vazby. Někteří mohou být přímo školeni spojovat se na úrovni duše, například utvořením "mystického svazku", ve kterém byli spojeni na fyzické, emoční, duševní a duchovní rovině. Nebo prostřednictvím několika inkarnací strávených společně jako mniši a mnišky v náboženství, které klade důraz na duchovní jednotu.
Předchozí vztahy přenášené dále: přenesený vztah se může odehrávat znovu a znovu a vtahovat dva lidi zpět do stejné inkarnace. Stává se to zejména, když se rozvine vztah závislosti a zneužívání.
Spojení spřízněných duší: spřízněné duše cítí, jako by si byly vzájemně souzeny, často v rozsahu, kdy se cítí být jen dvěma polovinami jednoho celku. Dva lidé mohou být snadno spřízněné duše, přestože to nemusí znamenat, že je jim v tomto čase souzen sexuální vztah. K spojení spřízněných duší může dojít i mezi rodiči a dětmi i mezi přáteli a učiteli.
Nevyřízené záležitosti: jsou jedním z nejmocnějších faktorů při společném návratu na Zemi. Pokud jsou lekce nebo úkol nedokončené nebo dosud nezačaly nebo pokud je vytvořen silný vzor a není přerušen, jsou duše znovu a znovu vtahovány zpět, aby vyřešily nebo naplnily dané záležitosti. Jedna duše se může učit odpouštět nebo nechat jít druhou a být nezávislou, nebo může uplatňovat své vlastní potřeby a tak dále. Druhá duše mu k tomu poskytuje příležitost. Nevyřízené záležitosti mohou být i pozitivní. Duše mají průběžný plán nebo účel, k jehož splnění směřují, nebo se mohou vyvíjet směrem ke konkrétnímu cíli.
Zvyk nebo setrvačnost: pokud se duše nepohybují vpřed, nerostou a nevyvíjejí se společně nebo samostatně, znamená to, že je ve hře zvyk či setrvačnost. Mohou se vracet společně prostě proto, že tomu tak bylo vždy. Zvyk se může rovněž projevit v tom, jak jedna osoba jedná s druhou - například jako s otrokem. Zvyk nemusí být pro tyto dva zainteresované lidi osobní. Stávající inkarnace může být příležitostí ke změně.
Závislost a symbióza: pokud je jedna osoba zvyklá spoléhat se nebo přiživovat na jiné, může se znovu vracet do stejného režimu. "Psychický vampyrismus" kdy jedna osoba vysává energii z druhé, se ve vztazích vyskytuje často, a partner, jehož energie je vysávána, se může snažit uniknout. Lidé zachyceni v nějakém symbiotickém svazku často cítí, že by zemřeli, kdyby vztah skončil, a mohou potřebovat zjistit, že tomu tak není.
Lekce, které je třeba se naučit: mnoho duší ve stavu mezi životy plánuje scénáře: lekce, které je třeba se naučit, kvality, které je třeba kultivovat, dovednosti, které je třeba rozvinout. Jedna duše může působit jako učitel nebo mentor pro druhou, nebo jako oběť či rušitel, jehož prostřednictvím druhá duše zažije to, co potřebuje ke svému růstu.
Postoje, které je třeba proměnit: postoje mohou být osobní, které se mění prostřednictvím asociace nebo opakujících se vzorů, které se projevují ve vztahu. Například osoba, která se vždy považovala za lepší než druzí, může být ve vztahu, kdy tato osoba přijímá podřízenou roli, dokud se její postoj netransformuje. Na druhou stranu může duše potřebovat projít životem, kde se bude cítit podřízena, prostě kvůli porozumění, jaké to je, a k překonání předchozí arogance.
Dluh nebo povinnost: jedna duše může mít pocit dluhu nebo povinnosti k jiné. Důvodem může být učiněný slib, buď v jiném životě nebo ve stavu mezi životy, či události, k nimž došlo. Jedna duše mohla zachránit druhé život, například obětováním se nebo provedením nějaké služby v minulosti.
Přilnutí ke vzájemnému štěstí nebo neštěstí: dvě duše mohou být drženy pohromadě přitažlivostí jedné nebo obou stran v rovnováze sil nebo na přání jedné strany činit druhou šťastnou či nešťastnou. Touto přitažlivostí může být neštěstí stejně jako štěstí. Když je například jeden z partnerů neštastný, může mít pocit "nemohu-li být šťastná, nemůže být šťastný ani on", nebo " nemohu-li ho mít já, nebude ho mít nikdo" a může odmítnout rozvod. Hloubka přitažlivosti opakovaně táhne pár zpět, dokud není dosaženo oddělení. Jedná se o skutečnou základní otázku kontroly, kterou nelze vyřešit, dokud se dominantní partner nevzdá své kontroly nad životem druhého nebo submisivní partner nepřevezme zpět tuto kontrolu sám.
Přísahy nebo sliby : dohody, přísahy a sliby spojují lidi dohromady po celé životy. Mohou být úmyslné či neúmyslné - výroky typu "samozřejmě, že tu budu vždy s tebou" můžete vytvořit silné pouto, stejně jako přísahy věrnosti a poslušnosti. Může se jednat o sliby mezi milenci, rodiči a dětmi, nebo i naprostými cizinci.
Láska nebo nenávist : láska a nenávist v této interakci nemusí být nutně osobní. Někdo může cítit velkou lásku a věrnost k někomu, koho považuje za mnohem výše postaveného na společenském žebříčku a podobně nenávist může působit na skupinové úrovni - například proti rase. Na osobní úrovni drží láska mnoho párů pohromadě, což může být konstruktivní i ničivé v závislosti na tom, zda pomáhá jejich vzájemnému vývoji nebo je drží zpátky. ne vše, co se maskuje jako láska je pozitivní záležitost. Může být i dusivá nebo symbiotická. Podobně může nenávist dávat podnět pomáhající dalšímu růstu duše. Nicméně nenávist vytváří neobyčejně silné pouto mezi dvěma lidmi a prožitá lekce může znamenat odpuštění nebo propuštění druhého.
Touha po pomstě : touha po pomstě, nebo chuť si to s někým vyrovnat, může velmi silně zatáhnout dva lidi zpět do inkarnace. Ale i tento postoj může být převeden na někoho jiného, než původního iniciátora, pokud existuje rezonance okolností, postojů atd. Zde znovu leží výzva pro duši, jak odpustit a jít dál, nebo udělat něco konstruktivního k přeměně karmy vložené do této situace.
Konkrétní úkoly: Dvě nebo více duší se mohou inkarnovat společně, když se dohodly na konkrétním úkolu. To může sahat od vytvoření nejnovější zbraně hromadného ničení po nalezení léku na vzácné onemocnění. Často se týká uzdravení nebo přeměny života na Zemi k lepšímu či horšímu. Jakmile je úkol dokončen, mohou obě duše pokračovat každá svou cestou. Mnoho lidí, kteří se inkarnují s cílem splnit nějaký úkol, mají sklon na to zapomínat, když se ponoří do inkarnace. Setkání s druhou osobou pak může být nesprávně vysvětlen jako příležitost pro sexuální kontakt, protože přitažlivost nebo reakce může být silná.
Katalyzátor : duše může být inkarnována jako katalyzátor pro růst jiné duše, nebo její změny. Zvenčí se to může jevit jako ničivé, ničící i konstruktivní události a postoje. například, jestliže byl někdo vždy závislý na někom jiném, může duše fungující jako katalyzátor náhle opustit tento vztah, což donutí druhou duši využít své vlastí vnitřní zdroje pro vyřešení krize.
Pozitivní služba: k pozitivní službě může dojít v přátelství, rodině, milostném vztahu nebo v pracovních situacích. Jedna duše může zodpovídat za péči o jinou nebo provádět úkol konkrétně zaměřený na pomoc druhé duši v růstu. ( To je pozitivní projev služby). Nevhodná služba může nastat, když obě strany uváznou ve scénáři pomáhání a podpory. Pozitivní služba může dále zahrnovat možnost rozvíjet bezpodmínečnou lásku - někdy prostřednictvím toho, že jedna duše hraje nesmírně obtížnou roli.
Zapletení - zapletení je situace, kdy jsou dvě duše silně provázané v důsledku karmických zkušeností. Duše inkarnují společně znovu a znovu usilují o vyjasnění situace. K zapletení dochází:
  • když je vztahová karma nenaplněná nebo nevyřešená,
  • pokud nejsou závazky jedné duše (jako dítěte nebo rodiče) naplněny,
  • když existuje příliš odpovědnosti za někoho jiného,
  • když někdo hledající svou svobodu je omezován,
  • když je jiný obviňován za vlastní omezení duše nebo neschopnost posunout se vpřed v situacích svázaných starými sliby.
Když nějaká duše obviňuje ostatní za omezení, které si sama uložila, vytváří situaci, kdy jsou duše vtahovány zpět v čase a znovu usilují o osvobození se od ostatních. Jedna duše se může naučit přestat obviňovat druhou a přijmout za sebe odpovědnost. Jiný scénář, který vede ke karmickému zapletení, je, když se jedna osoba přiživuje na druhé tzv. psychický vampyrismus. Například vztah pán/otrok nebo manželství, kdy jedna osoba vlastní tělo a duši druhé. Lekcí je nechat druhého jít, dokonce, i když je to rozchod z lásky.
K zapletení může dojít, když jedna duše přjme příliš odpovědnosti za jinou, zejména pro její dobro nebo pocity. Stejně tak, pokud se duši nepodaří přijmout přiměřenou odpovědnost za jinou - například v situaci, kdy opustí dítě, může uvolnění ze zapletení nejprve zahrnout vhodnou rodičovskou nebo jinou péči. Může to být dokonce až v rozsahu péče o někoho jiného po celý život, pokud je nemocný nebo invalidní. V správný čas pak musí duše dostat svobodu, aby se vydala svou cestou. nechat někoho jít je obrovská karmická výzva.
Vina - vina je jedním z nejsilnějších faktorů přitahujících lidi zpět k sobě i v případě, kdy by bylo lepší se rozejít. Docela často je vina nesouměřitelná s tím, co ji vyvolalo, vina však roste a může paralyzovat jinou osobu a sloužit jako způsob manipulace. Zbytečný pocit viny může sloužit jako palivo vztahů. Výzvou je odpustit, zapomenout a nechat jít.
Spojeni srdcem - populární písně ve všech dobách obsahují věty jako: "Tvůj polibek ukradl mé srdce a duši". Srdce bylo vždy spojováno s láskou a často mluvíme o milenci se zlomeným srdcem. Z regrese do jiných životů je však zjevné, a z návratu ke starším událostem života současného také, že "dát někomu srdce" nebo "někdo mi vzal kus mého srdce" jsou zkušenosti velmi obvyklé. Může to být provedeno úmyslně, nebo zdánlivě, v důsledku nehody nebo hry. Pokud k události došlo v jiném životě, a nebyla vyřešena, svádí život obě strany znovu dohromady, tak aby mohlo být znovu srdce vymáháno zpět. "
Další z kapitol knihy se týká Individuálních pozitivních a negativních očekávání spojených se vztahy a jak se tyto očekávání projevují v našich horoskopech. Jsou zde popsány základní projevy planety lásky Venuše v jednotlivých znameních a domech i aspekty k jednotlivým dalším planetám. V podobném duchu jsou zde popsány i projevy Luny, Saturnu, Marsu, Uranu, Pluta , Neptunu a lunárních karmických uzlů. Znovu připomínám - i pro neznalce astrologie je to velmi zajímavé. Dočtete se zde například jak vzniká pocit "nezasloužím si lásku" ( většinou z prodeje sebe sama v minulosti) nebo kde má kořeny potlačování sexuality v tomto životě.
Za velmi cennou považuji i kapitolu o Opětovném získání srdce, kde najdete i praktické cvičení zaměřené na opětovné získání srdce (pokud trpíte zlomeným srdcem).
Příznaky ztráty nebo zlomení srdce : žádné nadšení do života, obranné postoje, vina, naivita, žádný zápal a nadšení, postoj oběti, odtažitost, cynismus, berete,ale nedáváte, váš život ztratil barvu,vyhořelost, zahořklost, odcizení, strach, separace, posuzování, potřebnost, nedostupnost pro vztah, sobectví, krutost.
Cvičení Opětovné získání srdce je mocný nástroj pro změnu podvědomých vzorů z minulosti, které řídí vaše vztahy.
V knize Karma vztahu najdete i cvičení k Přeřezání vazeb, které pomůže všem, kdo se chtějí osvobodit z karmického zapletení. Odřízne veškeré karmické naprogramování, očekávání, "musí se a mělo by se", která se nahromadila v průběhu vztahů. Lze použít mezi rodiči a dětmi, bývalými nebo současnými partnery a kýmkoli dalším, k němuž cítíte silné pouto.
Poslední kapitola je věnována spřízněným duším, hledání "dvojčete" a mystickým manželstvím. Jedno z posledních praktických cvičení je zaměřeno na Uzavření vnitřního sňatku, které se týká naší mužské a ženské části. Je to druh mystického manželství, které dřív nebo později musí uzavřít každá duše a které přináší vnitřní celistvost. Jakmile dojde k tomuto posvátnému sňatku, nejsme již nuceni hledat "někde venku" , abychom se cítili být naplněni.
Moji milí, v knize je obrovské množství příkladů ze života, v mnohých se jistě poznáte a to vám pomůže rozklíčovat a pochopit vaše vlastní vztahové vzorce a hry.
Kéž je vám toto dílo pomocí na vaší cestě k osvobození se!
S láskou
Vaše Sofie
Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Hanáková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezměněné a nezkrácené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky

Úplněk pro muže a ženy

17. května 2011 v 0:37 | čajovna
Dnešní úplněk je tajuplný a jeho účinek se potáhne až do dalšího silného dne - jarní rovnodennosti - tedy 21. května.
Venuše přešla o víkendu do Berana a to ze znamení Ryb, které je až příliš citlivé a Beran začíná tyto city ustavovat do hmotné úrovně a rovnat je... Celkově mají podle serveru Vnitřní energie být tyto dny velmi důležité pro lidstvo, protože na nás má působit jakási silná duchovní energie, která probudí v lidech lásku, a to pozor prosím - pro muže skrze ženy. Takže milujme se a mějme se rádi. Nemluvím tady jen o fyzické lásce, ale o té duchovní. Energie mužské a ženské by měly být v rovnováze, vztahy se budou buď hroutit, pokud ti dva k sobě energeticky nepatří, nebo prohlubovat, pokud je tomu naopak. Ale to jsou tendence celého letošního roku...

Energie na květen 2011

9. května 2011 v 1:27 | čajovna

Energie na květen 2011

Čas lásky a uzdravení hlubokých úrovní našich srdcí

Přichází čas otevření a probuzení, hojnosti, sdílení, rozkvétání a radostného prožívání

Do květnových dní jsme vpluli na vlnách energie vibrující pod vlivem planety Venuše, která je planetou lásky, krásy a harmonie. Ovlivňuje všechny vztahy a vnáší do našich životů lásku, romantiku, touhu i vášeň, ale také radostné tvoření a zesiluje naše vnímání krásy. Její vliv a energie nás bude "okouzlovat" až do 21. května, kdy se Slunce přesune do znamení Blíženců.
Celý tento rok je pod vlivem planety Venuše, což se v zesílené míře projeví právě v době, kdy se Slunce pohybuje ve znamení Býka (od 20. 4. do 21. 5.). Květen letošního roku přináší šanci a nové naděje na uzdravení našich srdcí na velmi hlubokých úrovních. Přichází čas, kdy láska může otevřít a uzdravit hodně dávná a možná i zapomenutá zranění, je to čas očištění a probuzení. Objeví se "klíče", které nám skrze brány našich srdcí umožní vstoupit do nových dimenzí.
Skutečná láska očišťuje, uzdravuje a osvobozuje. Probouzí v nás schopnost nového vnímání a vidění světa, otevírá v nás schopnost věřit zázrakům a vnímat svět očima dítěte. Je skutečným elixírem mládí. Přesto mnozí ještě stále váhají, zda vstoupit.
Květen je dobrou příležitostí rozloučit se jednou pro vždy se starými strachy v oblasti vztahů a prožívání lásky. Ať už se v minulosti v našich životech dělo cokoliv, nyní se můžeme vydat po nových cestách prožívání vztahů. Vibrace planety Venuše může uzdravit naše srdce - pokud se tak rozhodneme. Je to jen na nás. Pokud se necháme vést s důvěrou naší Duší, která k nám promlouvá skrze naše srdce a vede nás cestou lásky, pak staré strachy samy odpadnou a zmizí.
Štěstí přeje připraveným. Připravte se na to, že všechno je možné. Stačí jen chtít a věřit. Neseme v sobě dar tvoření a zhmotňování svých myšlenek, představ a snů. Květen je v tomto směru velmi podporující. Naše nápady a záměry se mohou velmi dobře přetvořit do hmotné úrovně a ukotvit na stabilních základech.
Přesto se mnohým ještě může stát, že budou muset znovu a znovu přetvářet a upravovat své původní "scénáře" a plány. Jak se zvedá naše vibrační úroveň a mnohdy procházíme doslova kvantovými skoky, původní plány a záměry již nerezonují s našimi novými vibracemi. Mnohé spřízněné duše odcházejí za svými novými úkoly a k nám přicházejí jiné a více rezonující s našimi současnými vibracemi i posláním. Tento proces je velmi proměnlivý a učí nás nelpět na starých vazbách a vztazích. Již dříve jsem psala, že je potřeba naučit se být velmi flexibilní, nelpět a přijímat věci a situace novým způsobem.
Představte si, jako bychom společně stoupali po širokém a dlouhém schodišti vzhůru. Jdeme všichni, jen každý svým tempem. Někdo se občas potřebuje zastavit, nadechnout a odpočinout a nám nezbývá, než jít chvíli bez něj. Když se dobře rozhlédnete, je tu dost jiných, se kterými můžeme stoupat společně nahoru v radosti a lásce. Pak možná přijde i náš čas zastavení a usebrání, než se zase vydáme dál. Jde o to, užít si a naplno prožívat každý schůdek a každý krok.
A také se nevracet a nesnažit se vytahovat vzhůru ty pomalejší, ale nechat jim prožívat si jejich lekce a důvěřovat jim, že to zvládnou sami. O tom je opravdová láska a moudrost srdce. Můžeme jen sami kráčet s úsměvem a inspirovat tím ostatní. Tento přístup mnohé usnadní i nám a sejme nám mnohdy velkou tíhu z ramen. O to lehčeji a radostněji můžeme stoupat vzhůru.
Květen je o radosti a prožívání naplno, o roztančených srdcích a sdílení v lásce. Pokud se naladíme na naše srdce a zůstaneme v něm, pak nás povede k těm nejlepším příležitostem a nejkrásnějším setkáním. Otevřené a rozzářené srdce působí jako magnet, který k nám přitahuje vše dobré.
Novoluní 3. 5. se Sluncem i Lunou v Býku přináší energii, stability, míru, harmonie, citlivosti a vnímání krásy. Zároveň podporuje prosperitu, je tedy velmi příznivé v tuto dobu začít nové projekty.
Další energetická brána měsíce května 5. 5. podporuje náš pohyb - vnitřní i vnější. Dále nám pomůže si uvědomit, v jakých oblastech se cítíme zaseknuti či "chyceni v pasti" a její energie nás může v těchto místech uvolnit a osvobodit.
Úplněk 17. 5. s Lunou ve Štíru a Sluncem v Býku přináší kombinaci energie vody a země. Povede nás do hloubky a umožňuje objevit a odhalit skrytá mysteria. Tato Luna přináší vášeň, touhu, odvahu a hluboké prožívání citů a emocí. Vše prováděné či započaté v tuto dobu bude mít dlouhodobý účinek.
Významná energetická brána měsíce května je 21. 5., kdy Slunce vstupuje do znamení Blíženců. V tento den se nastartuje velmi důležitý proces týkající se vzestupu lidstva a planety Země. Dojde k aktivaci kódů Kristovského vědomí - přes ženy v mužích. To umožní ženám i mužům naplno přijímat čistou archetypální ženskou a mužskou energii, což přinese možnost vzájemného uzdravení a znovuzrození do podoby nových galaktických bytostí.
Čeká nás opět spoustu příjemných a radostných zážitků, ale také ještě plno práce na sobě. Je potřeba se dobře uzemňovat a stále se propojovat se Zemí a zemským krystalem. Vnímejte dobře své tělo a užijte si všechny radosti a potěšení, které vám může poskytnout. Nechte se nejen v květnu okouzlit a svádět vůní lásky. Vzduch je plných chvění a příslibů, Venuše rozdává svoje dary štědře. Stačí jen otevřít náruč.
Dotýkejte se bosými chodidly Matky Země a dlaněmi hvězd na obloze. Propojte energii Nebe a Země ve svém srdci a pošlete to dál. Ať je svět zase o kousek krásnější.
A hlavně žijte naplno každý okamžik. Jsme tady a teď v tom nejkrásnějším čase na Zemi. Přivítejte každé nové ráno s úsměvem - máme se na co těšit.
Přeji krásné májové prožívání v lásce a radosti, hojnost a plnou náruč nádherných darů…
Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví a objímá Miriam
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičova. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.

30. dubna - čarodějnice nebo Beltine?

30. dubna 2011 v 0:36 | čajovna
Dnes slavíme "čarodějnice"...
Teda já ne... nikdy jsem neměla tenhle svátek ráda a nyní už vím proč. Letos poprvé stojím tváří v tvář té obavě, kterou jsem vždycky měla z těch bab na koštěti létajících v ohních. Plnou silou jsem si uvědomila sílu toho strachu, té neurčité obavy.
Ano, víte vy vůbec, co slavíte?
Upálení člověka! Ať už je to čarodějnice, žena, která třeba neškodila, ale pomáhla ostatním bylinkami, rituály... čímkoliv. Nemusela být vždy špatná... Nebo ať je to prostá symbolika zimy, zla čehokoliv v podobě dámy ze slámy a otrhaném slamáku, která vzplane na hranici...
nenene...
to mi bylo vždycky proti srsti... Už jen ten člověk na té hranici a upalování čarodějnic v historii...

To jen církev zneužila pohanský svátek Beltine, při kterém se také pálily ohně... Ovšem dva. Jeden byl černý a druhý bílý - samozřejmě symbolicky. V tom černém se pálily lístečky, kousky kůry, čehokoliv, na čem byly napsány věci, kterých se chtěl člověk zbavit, ať už to byly jeho špatné vlastnosti, zlozvyky, nebo nemoci... a do toho bílého vhazovali lidé lístečky se svými přání.
Díky těmto rituálním ohním vstupovali lidé s tím krásným do měsíce května - měsíce lásky...
Tak kdoví, letos by opravdu mohl být měsícem lásky?
Mňau...
tak palte co chcete, užijte si dnešek jak chcete, hlavně s láskou...
Renata

A sedmé, poslední vyprávění od Světlušky

27. dubna 2011 v 2:12 | Světluška
Dnes v noci mi bylo dovoleno nahlédnout do minulých životů a zjistit karmické vztahy v rodině. Když mi vše "docvaklo", procítila jsem to a vzájemně jsme si s dcerkou odpustily měly jsme ráno OBĚ velmi zvláštní zážitek - obě jsme viděly v jednu chvíli totéž.
Stalo se to ráno, když ji vypravuji do školky. Musí vstávat brzy, manžel ji vozí do školky cestou do práce a nyní v zimě je dlouho tma.
Najednou zničehonic se sama postavila k oknu (tam co stávám vždy já při svých "seancích" a říká: "To je nádherný Měsíc! Vidíš jak září? Vidíš ty kruhy kolem něj? Ano viděla jsem totéž co ona. Ale to nebylo vše.
Přišlo mi v tu chvíli na mysl co mám udělat a to vnuknutí jsem poslechla. Dívaly jsme se spolu na ten Měsíc, ona stála těsně přede mnou. Já jsem ji začala hladit po hlavičce a pak jsem ji tam tu svoji ruku nechala jen tak položenou, otevřenou a druhou svoji ruku jsem položila na svůj hrudník, na svoje srdce a v duchu jsem jí říkala "Moc Tě miluji dušičko moje". Snažila jsem se jí posílat tu čistou lásku a cítila jsem jak mnou proudí do jejího tělíčka a ona to také cítila. Já cítila teplo a ona také a bylo jí prý moc krásně.

Jak milovat a jak propouštět své emoce...

22. dubna 2011 v 0:52 | čajovna
Jak získat ten správný postoj k lásce?
K sebelásce?
Podívejte se na tato moudrá slova...a pak mi napište, jestli to umíte ;-)

Šesté povídání o lásce a víře od Světlušky

21. dubna 2011 v 2:11 | Světluška
Dne 23.2. v noci, resp. spíše již nad ránem jsem opět zažila něco velmi zvláštního a krásného.
Hodně jsem ještě nad vším přemýšlela. Pak jsem se probudila a nemohla již usnout.
Dívala jsem se na měsíc který velmi jasně svítil oknem do naší ložnice a v duchu jsem děkovala. Za to čeho se mi dostalo.
Měsíc byl právě ve své třetí čtvrti, ubýval a byla z něj vidět jen jeho levá polovina. Najednou jsem uviděla něco zvláštního: jakobych již neviděla měsíc ale zářící bytost celou z bílého světla. Měla křídla a svatozář a velmi jasně zářila
A vyzařovala z ní čistá láska. Jakoby blikala, vzdalovala se a přibližovala… pak začala vysílat velmi dlouhé paprsky a jeden z nich směřoval postupně blíž a blíž ke mně a přímo k mému srdci, jakoby vstupoval přímo do něho. Bylo to velmi zvláštní a fascinující. Nevím jak dlouho to celé trvalo ale bylo to úžasné. Cítím se plná oné lásky a chci ji předávat dál a šířit toto poselství. Vím že je to můj úkol.
Ráno jsem pak zažila ještě jeden fascinující východ slunce. Slunce bylo celé rudé, ohnivě rudé, byl to sytě rudý odstín, doslova barva krve. Viděla jsem jak se pohybuje jakoby zleva doprava a zpět. Bylo mi hrozné horko, tekl se mne doslova pot.
 
 

Reklama